Особливості вивчення теми "Альтернативні джерела енергії" в закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено впровадження курсу «Альтернативні джерела енергії» на заняттях з фізики в закладах загальної середньої освіти. Опрацьовано та систематизовано наробки педагогічної теорії і практики вивчення теми «Альтернативні джерела енергії» на уроках фізики в закладах загальної середньої освіти як способу формування в учнів культури енергозбереження; теоретично обґрунтовано психолого-педагогічні засади, педагогічні умови і методику формування в учнів культури енергозбереження на уроках фізики. Розроблено методику формування в учнів культури енергозбереження при вивченні курсу «Альтернативні джерела енергії» на заняттях з фізики в закладах загальної середньої освіти. Практичне значення дослідження визначається тим, що розроблена методика формування в учнів культури енергозбереження при вивченні курсу «Альтернативні джерела енергії» на заняттях з фізики пройшла практичну апробацію і впровадження в закладі загальної середньої освіти. The study investigated the implementation of the course "Alternative Energy Sources" in physics classes at general secondary education institutions. The results of pedagogical theory and practice of studying the topic "Alternative energy sources" in physics classes in institutions of general secondary education were developed and systematized as a way to develop students' energy saving culture; the psychological and pedagogical basis, pedagogical conditions and methods of developing students' energy saving culture in physics classes were theoretically substantiated. The methodology of developing students' energy saving culture in the course of studying "Alternative energy sources" in physics classes in general secondary education institutions has been developed. The practical significance of the research is determined by the fact that the developed methodology of developing the students' energy saving culture in the course of studying "Alternative energy sources" in physics classes has been practically tested and implemented in general secondary education.
Опис
Ключові слова
альтернативні джерела енергії, освітній процес, формування культури енергозбереження, викладання фізики, alternative energy sources, educational process, fostering a culture of energy conservation, physics teaching
Цитування
Цигульов П. В. Особливості вивчення теми "Альтернативні джерела енергії" в закладах загальної середньої освіти : спец. 014 Фізика / П. В. Цигульов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики. – Харків, 2022. – 62 с. : іл., табл. + дод.
Колекції