Спрямованість інтересів дітей з інтелектуальними порушеннями як фактор їх залучення до гурткової роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та розроблення одного з можливих алгоритмів використання спрямованості інтересів підлітків з інтелектуальними порушеннями в контексті іх залучення до гурткової роботи. Інтерес розглядається як емоційно забарвлене ставлення до навколишнього світу, спрямованість людини на певний об’єкт чи діяльність, викликану позитивним ставленням людини до чогось, когось. Гурток – традиційна форма об’єднання дітей в системі позашкільної освіти, що розширює і поглиблює предметні знання, залучає дітей до різноманітних соціокультурних видів діяльності, розширює комунікативний досвід. Розроблено методику дослідження інтересів підлітків з інтелектуальними порушеннями, виявлено області їх спрямування та рекомендації щодо спрямованості підлітків з інтелектуальними порушеннями до відповідних їхнім інтересам гурткам позашкільної освіти. In the qualification work the theoretical justification and development of one of the possible algorithms of using the orientation of interests of adolescents with intellectual disabilities in the context of their involvement in circle work was carried out. Interest is considered as an emotionally colored attitude to the world around, a person's orientation towards a certain object or activity caused by a positive attitude towards something. Circle is a traditional form of children's association in the system of extracurricular education, which expands and deepens subject knowledge, involves children in various socio-cultural activities, expands communicative experience. A methodology has been developed for studying the interests of adolescents with The methodology for studying the interests of adolescents with intellectual disabilities and identifying areas of interest and recommendations for referring adolescents with intellectual disabilities to appropriate extracurricular education circles has been developed.
Опис
Ключові слова
інтерес, гурткова робота, інтелектуальні порушення, інклюзивна освіта, interest, circle work, intellectual disabilities, inclusive education
Цитування
Боловіна Н. О. Спрямованість інтересів дітей з інтелектуальними порушеннями як фактор їх залучення до гурткової роботи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Н. О. Боловіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоровʼя людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. –105 с. : табл. + дод.
Колекції