Антонімія фразеологічних одиниць на позначення стосунків у родині

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто переклад фразеологічних одиниць сучасної англійської мови. На основі аналізу досліджуваних фразеологічних одиниць, зроблено висновок, що фразеологізми на позначення людських стосунків мають фразеологічні одиниці з протилежним значенням. Характерною особливістю фразем є перехідні явища, що відтворюють види людських взаємовідносин. Це можна побачити при розглядання фразеологічних одиниць, що позначають такі стосунки як ненависть, симпатія, дружба. Проаналізувавши всі групи фразеологічних одиниць на позначення якостей людських взаємовідносин, можна зробити висновок, що переважають фраземи на позначення негативних видів стосунків. Дуже часто в англійській мові для вираження людських взаємовідносин використовують антоніми. The paper considers the translation of phraseological units of modern English. Based on the analysis of the phraseological units under study, the conclusion is made that phraseological units denoting human relations have phraseological units with the opposite meaning. A characteristic feature of the phraseological units is the transitive phenomena reproducing the types of human relations. This can be seen when looking at phraseological units denoting such relations as hatred, sympathy, friendship. Having analysed all the groups of phraseological units for denoting the qualities of human relations, we can conclude that phrases predominate for denoting negative types of relations. Very often antonyms are used in English to express human relationships.
Опис
Ключові слова
англійська мова, фразеологізми, фразеологія, переклад, English, phraseological terms, phraseology, Translation from
Цитування
Белянінова А. О. Антонімія фразеологічних одиниць на позначення стосунків у родині : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія / А. О. Белянінова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2021. – 49 с.
Колекції