Структура духовних цінностей особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячено вивченню духовних цінностей особистості. Був встановлений зв’язок між спрямованістю на добро та уявленнями про існування паранормальних явищ. Люди, які вірять у добро, несуть у світ радість, надію, благополуччя, спокій, впевненість, удачу, енергію. Вони мало вірять у паранормальне, більш дотримуються традиційної релігійної віри. Зв’язок віри в паранормальне та духовні цінності показав, що орієнтована на одвічні духовні цінності особистість, яка володіє низкою духовних цінностей-рис близька к Богу та має традиційну релігійну віру. Визначено зв’язок між релігійною активністю та актуалізованими духовними цінностями особистості. Зв’язок між віри в паранормальне та релігійної активності довів, що релігійна особистість не має віри у спіритизм, чаклунство та марновірство. Духовно-релігійні люди більш вірять у екстраординарні форми життя та дотримуються традиційної релігійної віри. Найбільш значущим фактором у формуванні цілісної та диференційованої структури духовних цінностей та високого рівня розвитку таких цінностей є фактор рівня моральності (орієнтації на зло чи добро), рівень релігійної активності є значущим лише для структурування духовних цінностей-рис: при високій активності термінальні цінності добре структуруються, а інструментальні – гірше, а в осіб з низькою релігійною активністю – навпаки, термінальні цінності гірше структуровані за інструментальні. Ступінь віри у паранормальні явища є значущою лише для рівня розвитку окремих духовних цінностей та не впливає на структурованість духовно-ціннісної сфери особистості. Работа посвящена изучению духовных ценностей личности. Была установлена ​​связь между направленностью на добро и представлениями о существование паранормальных явлений. Люди, верящие в добро, несут в мир радость, надежду, благополучие, спокойствие, уверенность, удачу, энергию. Они мало верят в паранормальное, более соблюдают традиционную религиозную веру. Связь веры в паранормальные и духовные ценности показала, что ориентирована на извечные духовные ценности личность, обладающая рядом духовных ценностей черт близка к Богу и имеет традиционную религиозную веру. Определена связь между религиозной активностью и актуализированными духовными ценностями личности. Связь между верой в паранормальную и религиозную активность доказала, что религиозная личность не имеет веры в спиритизм, колдовство и суеверие. Духовно-религиозные люди больше верят в экстраординарные формы жизни и традиционной религиозной веры. Наиболее значимым фактором в формировании целостной и дифференцированной структуры духовных ценностей и высокого уровня развития таких ценностей есть фактор уровня нравственности (ориентации на зло или добро), уровень религиозной активности значим только для структурирования духовных ценностей-черт: при высокой активности терминальные ценности хорошо структурируются, а инструментальные – хуже, а у лиц с низкой религиозной активностью – напротив, терминальные ценности хуже структурированы инструментальные. Степень веры в паранормальные явления значима только для уровня развития отдельных духовных ценностей и не влияет на структурированность духовно-ценностной сферы личности. The work is devoted to the study of spiritual values of the individual. A link has been established between the focus on good and perceptions of the existence of paranormal phenomena. People who believe in the good bring joy, hope, prosperity, peace, confidence, luck, energy to the world. They have little faith in the paranormal, more in the traditional religious faith. The connection between belief in the paranormal and spiritual values has shown that a person focused on eternal spiritual values, who has a number of spiritual values, is close to God and has a traditional religious faith. The connection between religious activity and actualized spiritual values of the individual is determined. The connection between paranormal belief and religious activity has shown that a religious person does not have faith in spiritualism, witchcraft and superstition. Spiritually, religious people believe more in extraordinary forms of life and adhere to traditional religious faith. The most important factor in the formation of a holistic and differentiated structure of spiritual values and a high level of development of such values is the factor of morality (orientation to evil or good), the level of religious activity is important only for structuring spiritual values: at high activity terminal values are well structured. and instrumental - worse, and in people with low religious activity - on the contrary, terminal values are less structured than instrumental. The degree of belief in paranormal phenomena is significant only for the level of development of certain spiritual values and does not affect the structure of the spiritual and value sphere of the individual.
Опис
Ключові слова
духовні цінності, релігійна активність, моральність, орієнтація на добро та зло, віра у паранормальні явища, духовные ценности, религиозная активность, нравственность, ориентация на добро и зло, вера в паранормальные явления, spiritual values, religious activity, morality, orientation to good and evil, belief in paranormal phenomena
Цитування
Янова Е. Ю. Структура духовних цінностей особистості : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Е. Ю. Янова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 61 с. : іл., табл.
Колекції