ФІЗІОЛОГІЯ КРОВІ ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ЧП Петров В. В.
Анотація
У методичних рекомендаціях на основі новітніх досягнень сучасної фізіології розглянуто процеси кровотворення, властивості крові, її функції в організмі, механізм згортання крові, приділено особливу увагу механізму зв’язування кисню та вуглецю гемоглобіном еритроцитів, характеристиці його форм та їх властивостей. Багато уваги приділено розкриттю особливостей будови та функцій еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів як формених елементів крові, розкриттю методів контролю різних клінічних показників крові. Висвітлено роль формених елементів крові у регуляції процесів обміну та адаптації організму до фізичних навантажень, підтримки сталого стану гомеостазу. Кожний розділ методичних рекомендацій містить теоретичні відомості з теми, опис процедури проведення лабораторної роботи з малюнками та схемами, контрольні питання, тестові завдання та рекомендована література. В методических рекомендациях на основе новейших достижений современной физиологии рассмотрены процессы кроветворения, свойства крови, ее функции в организме, механизм свертывания крови, уделено особое внимание механизму связывания кислорода и углерода гемоглобином эритроцитов, характеристике его форм и их свойств. Много внимания уделено раскрытию особенностей строения и функций эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов как форменных элементов крови, раскрытию методов контроля различных клинических показателей крови. Освещена роль форменных элементов крови в регуляции процессов обмена и адаптации организма к физическим нагрузкам, поддержки устойчивого состояния гомеостаза. Каждый раздел методических рекомендаций содержит теоретические сведения по теме, описание процедуры проведения лабораторной работы с рисунками и схемами, контрольные вопросы, тестовые задания и рекомендуемая литература.
Опис
Ключові слова
фізіологія крові, клітини крові, функції клітин крові, внутрішнє середовище, методичні рекомендації, физиология крови, клетки крови, функции клеток крови, внутренняя среда, методические рекомендации, blood physiology, blood cells, function of blood cells, internal environment, training guidelines
Цитування
Фізіологія крові та внутрішнього середовища : метод. рек. для студ. вищ. навч. закл. до лаб. занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 3. Фізіологія крові та внутрішнього середовища / І. А. Іонов, Т. Є. Комісова, В. Ф. Слюсарев, С. О. Шаповалов ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ЧП Петров В. В., 2017. – 48 с .