Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/755
Title: ФІЗІОЛОГІЯ КРОВІ ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Other Titles: ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
Authors: Іонов, І. А.
Комісова, Т. Є.
Слюсарєв, В. Ф.
Шаповалов, С. О.
Keywords: фізіологія крові
клітини крові
функції клітин крові
внутрішнє середовище
методичні рекомендації
физиология крови
клетки крови
функции клеток крови
внутренняя среда
методические рекомендации
blood physiology
blood cells
function of blood cells
internal environment
training guidelines
Issue Date: Feb-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ЧП Петров В. В.
Citation: Фізіологія крові та внутрішнього середовища : метод. рек. для студ. вищ. навч. закл. до лаб. занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 3. Фізіологія крові та внутрішнього середовища / І. А. Іонов, Т. Є. Комісова, В. Ф. Слюсарев, С. О. Шаповалов ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ЧП Петров В. В., 2017. – 48 с .
Abstract: У методичних рекомендаціях на основі новітніх досягнень сучасної фізіології розглянуто процеси кровотворення, властивості крові, її функції в організмі, механізм згортання крові, приділено особливу увагу механізму зв’язування кисню та вуглецю гемоглобіном еритроцитів, характеристиці його форм та їх властивостей. Багато уваги приділено розкриттю особливостей будови та функцій еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів як формених елементів крові, розкриттю методів контролю різних клінічних показників крові. Висвітлено роль формених елементів крові у регуляції процесів обміну та адаптації організму до фізичних навантажень, підтримки сталого стану гомеостазу. Кожний розділ методичних рекомендацій містить теоретичні відомості з теми, опис процедури проведення лабораторної роботи з малюнками та схемами, контрольні питання, тестові завдання та рекомендована література. В методических рекомендациях на основе новейших достижений современной физиологии рассмотрены процессы кроветворения, свойства крови, ее функции в организме, механизм свертывания крови, уделено особое внимание механизму связывания кислорода и углерода гемоглобином эритроцитов, характеристике его форм и их свойств. Много внимания уделено раскрытию особенностей строения и функций эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов как форменных элементов крови, раскрытию методов контроля различных клинических показателей крови. Освещена роль форменных элементов крови в регуляции процессов обмена и адаптации организма к физическим нагрузкам, поддержки устойчивого состояния гомеостаза. Каждый раздел методических рекомендаций содержит теоретические сведения по теме, описание процедуры проведения лабораторной работы с рисунками и схемами, контрольные вопросы, тестовые задания и рекомендуемая литература.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/755
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізіологія крові-2016.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.