Особливості емоційних станів правоохоронців із різною тривалістю професійної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються емоційні стани та емоційні переживання у cпівробітників правоохоронних органів із різним стажем професійної діяльності. На основі теоретичного аналізу літературних джерел описано сутність емоційних станів, їх роль у службовій діяльності співробітників правоохоронних органів, чинники, що впливають на динаміку емоційних станів в умовах ризику. У процесі експериментального дослідження виявлено специфіку емоційних станів у cпівробітників правоохоронних органів із різним стажем, особливості взаємозв’язку таких його проявів, як настрій, самопочуття, тривога, депресія, активність та емоційні переживання гніву, суму, страху та радості зі терміном професійної діяльності. Констатовано, що зі збільшенням стажу у співробітників правоохоронних органів знижується рівень ситуативної тривожності, збільшується кількість фахівців із несприятливим станом самопочуття, активності та настрою, відбувається зростання тяжкості депресивної симптоматики, інтенсивності таких емоційних переживань як гнів, смуток і знижуються прояви радості та страху. Розроблені рекомендації, спрямовані на розвиток саморегуляції емоційних станів та профілактики виникнення негативних емоційних станів у співробітників правоохоронних органів через активізацію психологічних, особистісних ресурсів, зниження тривоги та депресії, розвиток навичок саморегуляції емоційних станів, вироблення адаптивних форм поведінки в різноманітних ситуаціях професійної діяльності. The emotional states and emotional experiencing are in-process investigated for, law enforcement officers with different experience of professional activity. On the basis of theoretical analysis of literary sources the specific of the emotional states is described, their role in official activity of employees of law enforcement authorities, factors that influence on the dynamics of the emotional states in the conditions of risk. In the process of experimental research the specific of the emotional states for, law enforcement officers with different experience, feature of intercommunication of such his displays is educed, as a mood, feel, alarm, depression, activity and emotional experiencing of anger, sum, to fear and gladness with the term of professional activity. It is established, that with the increase of experience for the employees of law enforcement authorities goes down level of situation anxiety, the amount of specialists increases on level of situation anxiety, the amount of specialists increases on the unfavorable state of feel, activity and mood, there is an increase of weight of the depressed symptomatology, intensity of such emotional experiencing as anger, sorrow and the displays of gladness and fear go down. Worked out recommendations, sent to development of self-regulation of the emotional states and prophylaxis of origin of the negative emotional states for the employees of law enforcement authorities through activation of psychological, personality resources, decline of alarm and depression, development of skills of self-regulation of the emotional states, making of adaptive forms of behavior in the various situations of professional activity.
Опис
Ключові слова
емоційний стан, професійна діяльність, співробітники правоохоронних органів, психологічні засоби профілактики, emotional stats, professional activity, law enforcement officers, psychological means of prevention
Цитування
Рамбовська Н. В. Особливості емоційних станів правоохоронців із різною тривалістю професійної діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. В. Рамбовська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 69 с. : табл. + дод.
Колекції