Психологічний зміст життєвих стратегій дівчат-підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено психологічний зміст життєвих стратегій дівчат-підлітків у залежності від типу світовідчуття. Встановлено, що досліджуваних вирізняє песимістичне світовідчуття (на нашу думку це є захисним песимізмом, який обумовлений тривалим перебігом пандемії COVID-19). Доведено, що дівчата-підлітки мають осмисленні життєві цілі, реалістично сприймають життєві події, усвідомлюють, що зміни в житті відбуваються не тільки завдяки їх активності, але і направляються зовнішніми обставинами. Дівчата ще не готові брати на себе відповідальність за своє життя, але вже демонструють достатній рівень розвитку життєстійкості. Визначено, що стратегічне самоспрямування на найближчі роки у підлітків пов’язано з професійною самореалізацією, а на віддалені роки – з емпатійним спілкуванням. Запропоновані методологічні рекомендації для підлітків щодо оволодіння власною поведінкою при захисному песимізмі. The psychological content of life strategies of adolescent girls depending on the type of worldview has been studied in the work. It has been found that the subjects are characterized by a pessimistic worldview (in our opinion, this is a protective pessimism, which is due to the long course of the COVID-19 pandemic). It has been proved that teenage girls have meaningful life goals, realistically perceive life events, realize that changes in life occur not only due to their activity, but also guided by external circumstances. Girls are not yet ready to take responsibility for their lives, but are already demonstrating a sufficient level of viability. It has been determined that the strategic self-direction of adolescents in the coming years is associated with professional self-realization, and in the distant years – with empathic communication. Methodological recommendations for adolescents on mastering their own behavior in protective pessimism have been offered.
Опис
Ключові слова
життєва стратегія, атрибутивний стиль, життєстійкість, самодетермінація, тип світовідчуття, оптимізм, песимізм, захисний песимізм, підлітки, life strategy, attributive style, vitality, self-determination, type of worldview, optimism, pessimism, protective pessimism, adolescents
Цитування
Козлова І. В. Психологічний зміст життєвих стратегій дівчат-підлітків : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / І. В. Козлова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 61 с. : іл., табл.
Колекції