Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7459
Title: Наступність у творчому розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Other Titles: Преемственность детей дошкольного и младшего школьного возраста
Succession of preschool and primary school children
Authors: Танкова, Д. В.
Keywords: наступність
творчість
розвиток
учні
учителі
освітній процес
планування
реалізація
успішність
преемственность
творчество
развитие
учащиеся
учителя
образовательный процесс
планирование
реализация
успеваемость
continuity
creativity
development
students
teachers
educational process
planning
implementation
success
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Танкова Д. В. Наступність у творчому розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Д. В. Танкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 72 с.
Abstract: Творчий розвиток дітей передбачає системну, послідовну, систематичну роботу з поступовим ускладенням завдань. Саме це дозволяє реалізувати принцип наступності, який корелює завдання дошкільної та початкової ланок освіти. Основні ідеї наступності полягають у тому, що навчання будь-якій діяльності, а особливо творчій, має проходити від простого до складнішого, від уміння до навички, від репродуктивного рівня до творчого вияву власних здібностей. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі, на основі науково-педагогічної літератури та чинних документів, що регулюють організацію освітнього процесу початкової школи визначено сутність поняття «наступність» між дошкільною та початковою ланкою освіти. Проаналізовано особливості реалізації принципу наступності у творчому розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. У другому розділі розроблено комплекс занять з творчого розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку та перевірити його результативність. У висновках доведено, що існує нагальна потреба у співпраці дошкільної та початкової ланок освіти з метою організації ефективного освітнього процесу. Принцип наступності у цьому процесі дозволяє забезпечити гармонійний творчий розвиток дітей та сформувати у них навичку навчатися упродовж життя, прагнути до саморозвитку та самонавчання. Творческое развитие детей предполагает системную, последовательную, систематическую работу с постепенным усложнением задач. Именно это позволяет реализовать принцип преемственности, который коррелирует задачи дошкольного и начального звена образования. Основные идеи преемственности заключаются в том, что обучение любой деятельности, а особенно творческой, должно проходить от простого к более сложному, от умения к навыку, от репродуктивного уровня к творческому проявлению собственных способностей. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух разделов, выводов, списка использованных источников. Во введении определены основные определения исследования, доказано его актуальность, определены задачи и методы работы. В первой главе, на основе научно-педагогической литературы и действующих документов, регулирующих организация образовательного процесса начальной школы определена сущность понятие «преемственность» между дошкольным и начальным звеном образования. Проанализированы особенности реализации принципа преемственности в творческом развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Во втором разделе разработан комплекс занятий по творческому развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста и проверить его результативность. В выводах доказано, что существует настоятельная потребность в сотрудничестве дошкольного и начального звеньев образования в целях организации эффективного образовательного процесса. Принцип преемственности в этом процессе позволяет обеспечить гармоничный творческий развитие детей и сформировать у них навык учиться на протяжении жизни, стремиться к саморазвитию и самообучению. Creative development of children involves systematic, consistent, systematic work with the gradual complication of tasks. This allows to implement the principle of continuity, which correlates the tasks of preschool and primary education. The main ideas of continuity are that the learning of any activity, especially creative, should take place from simple to complex, from skill to skill, from the reproductive level to the creative expression of their own abilities. The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of sources used. The introduction defines the main definitions of the study, proves its relevance, defines the objectives and methods of work. The first section, based on scientific and pedagogical literature and current documents governing the organization of the educational process of primary school, defines the essence of the concept of "continuity" between preschool and primary education. Peculiarities of realization of the principle of continuity in creative development of children of preschool and primary school age are analyzed. The second section develops a set of classes on creative development of preschool and primary school children and test its effectiveness. The conclusions prove that there is an urgent need for cooperation between preschool and primary education in order to organize an effective educational process. The principle of continuity in this process allows to ensure the harmonious creative development of children and to form in them the skill to learn throughout life, to strive for self-development and self-learning.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7459
Appears in Collections:2021Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.