МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РОЗВ’ЯЗАННЮ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі схарактеризовано основні питання навчання розв’язанню економічних задач в умовах профільної диференціації навчання, обґрунтовано теоретико-практичні основи навчання розв’язанню економічних задач в умовах профільної диференціації навчання, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми дослідження; проаналізовано та визначено суть ключових понять дослідження; визначено методичні особливості розв’язання економічних задач в умовах профільної диференціації навчання; розроблено елективний курс з навчання розв’язанню економічних задач в умовах профільної диференціації навчання, проаналізовано результати і зроблено висновки. The paper characterizes the main issues of learning to solve economic problems in terms of profile differentiation of learning, substantiates the theoretical and practical foundations of learning to solve economic problems in terms of profile differentiation of learning, in particular: analysis of the literature on research; the essence of key research concepts is analyzed and defined; methodological features of solving economic problems in the conditions of profile differentiation of education are determined; developed an elective course on learning to solve economic problems in the context of specialized differentiation of learning, analyzed the results and made conclusions.
Опис
Ключові слова
заклад загальної середньої освіти, учні, освітній процес, економічні задачі, урок математики, профільна диференціація навчання, методика, general secondary education institution, students, educational process, economic problems, mathematics lesson, profile differentiation, methods
Цитування
Токар М. Г. Методика навчання розв'язанню економічних задач в умовах профільної диференціації навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / М. Г. Токар ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 69 с.
Колекції