Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7414
Title: Становлення та розвиток початкової освіти в Катеринославській губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст
Other Titles: Formation and development of primary education in the Ekaterinoslav province in the second half of the XIX – early XX centuries
Authors: Хотюн, М. К.
Keywords: початкова освіта
Катеринославська губернія
земські школи
церковно-парафіяльні училища
педагогічні кадри
національні меншини
primary education
Ekaterinoslav province
zemstvo schools
church-parish schools
pedagogical staff
national minorities
Issue Date: 2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Хотюн М. К. Становлення та розвиток початкової освіти в Катеринославській губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Історія / М. К. Хотюн ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 84 с. + дод.
Abstract: В магістерській роботі розглянуто процес становлення та розвитку початкової освіти в Катеринославській губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. У першому розділі проаналізовано політику царського уряду Російської імперії в освітній сфері та передумови проведення освітньої реформи. У другому розділі здійснено аналіз основних типів закладів початкової освіти та їх функціонування в українських губерніях. Наведено характеристику земських шкіл, церковнопарафіяльних училищ, шкіл національних меншин Катеринославської губернії, на основі статистичних даних та урядових документів. Також досліджено процес підготовки педагогічних кадрів для народних шкіл Катеринославщини. Зроблено загальний висновок, що поштовхом до модернізаційних змін в освітній галузі Катеринославської губернії став її стрімкий економічний розвиток, у зв’язку з яким, розширилася мережа початкових шкіл. The master's thesis considers the process of formation and development of primary education in the Ekaterinoslav province in the second half of the XIX – early XX centuries. The first section analyzes the policy of the tsarist government of the Russian Empire in the field of education and the preconditions for educational reform. The second section analyzes the main types of primary education institutions and their functioning in the Ukrainian provinces. The characteristics of zemstvo schools, church-parish schools, schools of national minorities of Ekaterinoslav province are given on the basis of statistical data and government documents. The process of training pedagogical staff for public schools of Ekaterinoslav region is also studied. It is generally concluded that the impetus for modernization changes in the educational sector of Ekaterinoslav province was its rapid economic development, due to which the network of primary schools expanded.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7414
Appears in Collections:2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хотюн М. К. Становлення та розвиток початкової освіти .pdf
  Restricted Access
939.83 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.