Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7374
Title: Змістовна спрямованість інтересів школярів з інтелектуальними порушеннями як фактор їх залучення до гурткової роботи
Other Titles: Содержательная направленность интересов школьников с интеллектуальными нарушениями как фактор их привлечения к кружковой работе
Meaningful orientation of the interests of students with intellectual disabilities as a factor in their involvement in group work
Authors: Коваленко, В. Є.
Keywords: школярі з інтелектуальними порушеннями
особистість
інтереси
позашкільна освіта
гурткова робота
школьники с интеллектуальными нарушениями
личность
интересы
внешкольное образование
кружковая работа
schoolchildren with intellectual disabilities
personality
interests
extracurricular education
group work
Issue Date: 2021
Publisher: Інститут корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Citation: Коваленко В. Є. Змістовна спрямованість інтересів школярів з інтелектуальними порушеннями як фактор їх залучення до гурткової роботи / В. Є. Коваленко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / Ін-т корекц. педагогіки та психології Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Кам'янець-Подільський, 2021. – Вип. 17. – С. 142–152.
Abstract: У статті розглядається проблема змістовної спрямованості інтересів школярів з інтелектуальними порушеннями як фактора їх залучення до гурткової роботи. Охарактеризовано поняття «інтерес», визначено критерії та показники наявності інтересів школярів з інтелектуальними порушеннями. Встановлено, що інтереси дітей є потужним засобом оптимізації ефективності навчання та корекції порушень психосоціального розвитку. У статті представлено результати опитування батьків молодших школярів, підлітків та старших школярів з інтелектуальними порушеннями щодо наявності та змістовної спрямованості їх інтересів та схильностей. Встановлено, що більшість дітей з інтелектуальними порушеннями на думку батьків виявляють інтерес до художньо-естетичного, мистецького та спортивного напрямів позашкільної освіти. Школярі цікавляться різними видами спорту, іграми, малюванням, ліпленням, музикою, шиттям, малюванням, грою на комп’ютері, переглядом відеоробіт блогерів, телевізора, самостійно знімають відеоролики та ін. Проте, виявлено групу школярів, які не виявляють інтересу до будь-якої діяльності. Виявлено вікові особливості інтересів дітей з інтелектуальними порушеннями, що в молодшому шкільному віці характеризуються епізодичністю, ситуативністю та нестійкістю, а з віком набувають особистісного змісту та більшої стабільності. В статье рассматривается проблема содержательной направленности интересов школьников с интеллектуальными нарушениями как фактора их привлечения к кружковой работе. Охарактеризовано понятие «интерес», определены критерии и показатели наличия интересов школьников с интеллектуальными нарушениями. Установлено, что интересы детей являются мощным средством оптимизации эффективности обучения и коррекции нарушений психосоциального развития. В статье представлены результаты опроса родителей младших школьников, подростков и старших школьников с интеллектуальными нарушениями о наличии, содержательной направленности интересов и склонностей их детей. Установлено, что большинство детей с интеллектуальными нарушениями по мнению родителей проявляют интерес к художественно-эстетическому, художественному и спортивному направлениям дополнительного образования. Школьники интересуются различными видами спорта, играми, музыкой, игрой на компьютере, просмотром телевизора, шитьем, рисованием и чтением книг. Однако, выявлена группа школьников, которые не проявляют интереса к любой деятельности. Выявлено возрастные особенности интересов детей с интеллектуальными нарушениями, которые в младшем школьном возрасте характеризуются эпизодичностью, ситуативностью и неустойчивостью, а с возрастом они приобретают личностный смысл и большую стабильность. The article considers the problem of meaningful orientation of students with intellectual disabilities’ interests as a factor in their involvement in the group work of out-of-school educational institutions. The concept of «interest» is characterized, the criteria and indicators of the presence of students with intellectual disabilities’ interests are defined. Criteria for the child’s interest are: focus on the subject, initiating questions, activity, independence, thirst for activity, dreams of its expansion and deepening, achievement, and indicators – a positive attitude, emotional and cognitive orientation, intrinsic motivation. It is established that children’s interests are a powerful means of optimizing the effectiveness of education and psychosocial development disorders’ correction. The article presents the results of a survey of primary school children’s parents, adolescents and senior students with intellectual disabilities on the presence and content of the interests and aptitudes of their children. It is established that the majority of children with intellectual disabilities, in the opinion of their parents, are interested in artistic, aesthetic, artistic and sports areas of out-of-school education. Students are interested in various sports, games, drawing, modeling, music, sewing, drawing, playing the computer, watching videos of bloggers, TV, shoot videos on their own, post them on social networks, etc. However, a group of students who are not interested in any activity was identified. The age peculiarities of children with intellectual disabilities’ interests are determined, which in the primary school age are characterized by episodicity, situationality and instability, and with age acquire personal meaning and greater stability.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7374
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваленко В. Є. .pdf424.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.