Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7354
Title: МЕТОД СПЕКТРАЛЬНО–ДИНАМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
Other Titles: МЕТОД СПЕКТРАЛЬНО–ДИНАМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
METHOD OF SPECTRAL DIAGNOSTICS OF HUMAN HEALTH
Authors: Гончаренко, М. С.
Галій, А. І.
Коптєлов, О. О.
Keywords: спектрально-динамічний комплекс (КСД)
резонансні технології
енергоінформаційні процеси
стан здоров'я людини
спектрально-динамический комплекс (КСД)
резонансные технологии
энергоинформационные процессы
состояние здоровья человека
spectral-dynamic complex (SCD)
resonant technologies
energy information processes
human health status
Issue Date: 22-Apr-2021
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Гончаренко М. С. Метод спектрально-динамічної діагностики стану здоров'я людини / М. С. Гончаренко, А. І. Галій, О. О. Коптєлов // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : матеріали II наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 22–23 квіт. 2021 р. : зб. наук. пр. / Нац. фарм. ун-т. – Харків : НФУ, 2021. – Вип. 2. – С. 121–124.
Abstract: З біофізичної точки зору організм людини є відкритою біоенергетичною польовою системою. Для повноцінного її існування величезне значення мають електромагнітні процеси, що постійно протікають як у світі, що оточує нас, так і усередині організму. Відстежування зміни частотного спектру, і тимчасової динаміки поля забезпечує високу інформативність записуваних структур і станів. При подвійній ідентифікації відповідності спектрально-динамічних структур організму і маркерів факт відповідності фіксується на спектральному рівні по резонансу, а міра відповідності оцінюється на динамічному рівні по збігу спектральних складових людини і бази маркерів «КСД». С биофизической точки зрения организм человека является открытой биоэнергетической полевой системой. Для полноценного ее существования огромное значение имеют электромагнитные процессы, постоянно протекающие как в окружающем нас мире, так и внутри организма. Отслеживание изменения частотного спектра и временной динамики поля обеспечивает высокую информативность записываемых структур и состояний. При двойной идентификации соответствия спектрально-динамических структур организма и маркеров факт соответствия фиксируется на спектральном уровне по резонансу, а степень соответствия оценивается на динамическом уровне по совпадению спектральных составляющих человека и базы маркеров «КСД». From a biophysical point of view, the human body is an open bioenergetic field system. For its full existence are of great importance electromagnetic processes that are constantly taking place both in the world around us and inside the body. Tracking changes in the frequency spectrum and the temporal dynamics of the field provides a highly informative recorded structures and states. At double identification of correspondence of spectral-dynamic structures of an organism and markers the fact of conformity is fixed at spectral level on resonance, and the degree of conformity is estimated at dynamic level on coincidence of spectral components of the person and base of markers «KSD».
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7354
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.