Інформаційне забезпечення управління закладом освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Це видання допоможе здобувачам освіти, майбутнім магістрам, які навчаються за освітньою програмою «Управління закладом освіти», опанувати освітній компонент «Інформаційне забезпечення управління закладом освіти». Наведено програму навчальної дисципліни, плани та конспекти лекцій, понятійний апарат тем, теми семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, надано методичні рекомендації щодо виконання зазначених завдань, алгоритми роботи, діагностичні матеріали для вимірювання стану інформаційного забезпечення закладом освіти тощо. This publication will help education applicants, future Masters students who Masters students in the School Management programme, master the the educational component "Information Support for Institutional Management". The syllabus, plans and lecture notes are given, The conceptual apparatus of topics, themes for seminars and practical classes, and tasks for The discipline includes a syllabus and outline of lectures, conceptual apparatus of topics, themes of seminar and practical classes, tasks for students' independent work and methodological recommendations for the methodological recommendations for carrying out these tasks, work algorithms, diagnostic materials to measure the The information support of an educational institution, etc.
Опис
Ключові слова
управління закладом освіти, інформаційне забезпечення, підготовка магістрів, методичні рекомендації, academic management, information support, master's training, methodological guidelines
Цитування
Гречаник О. Є. Інформаційне забезпечення управління закладом освіти [Електронне видання] : метод. рек. для студ. усіх форм навчання другого (магістер.) рівня вищ. освіти зі спец. 073 "Менеджмент" / О. Є. Гречаник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 77 с.