Невичерпний скарб. 2021 № 2 (16)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про 210-річний ювілей бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди (бібліографічні покажчики, присвячені 210-річчю ювілею бібліотеки; біобібліографічні покажчики серії «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди»; представництво бібліотеки у соціальних мережах), про читання книжок, про інформаційні ресурси та послуги бібліотеки, про співпрацю з колежанками Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (основні віхи історії становлення і сьогодення Наукової бібліотеки; досвід проєктної діяльності; реалізація інноваційних ідей та успішних проєктів). В бюллетене освещаются разные аспекты деятельности Научной библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды, раскрываются особенности ее фондов. В выпуске: о 210-летнем юбилее библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды (библиографические указатели, посвященные 210-летию юбилея библиотеки; биобиблиографические указатели серии «Ученые ХНПУ имени Г. С. Сковороды»; представительство библиотеки в социальных сетях), о чтении книг, об информационных ресурсах и услугах библиотеки, о сотрудничестве с коллегами Научной библиотеки ХНУГХ им. А. Н. Бекетова (основные вехи истории становления и настоящего Научной библиотеки; опыт проектной деятельности; реализация инновационных идей и успешных проектов). The bulletin covers various aspects of the activities of the Scientific Library of KhNPU named after G. S. Skovoroda, reveals the features of its funds. In the issue: about the 210th anniversary of the library of KhNPU named after G. S. Skovoroda (bibliographic indexes dedicated to the 210th anniversary of the library; biobibliographic indexes of the series "Scientists of KhNPU named after G. S. Skovoroda"; representation of the library in social networks), about books, about information resources and services of the library, about cooperation with colleagues of the Scientific Library of KhNUMG named after O. M. Beketova (main milestones in the history of the formation and present of the Scientific Library; experience of project activities; implementation of innovative ideas and successful projects).
Опис
Ключові слова
електронний бюлетень, ювілей бібліотеки, співпраця, книги, круглий стіл, історія бібліотеки, проєктна діяльність, вчені університету, зелені проєкти, університетські бібліотеки, соціальні мережі, бібліографічні покажчики, інформаційні ресурси, электронный бюллетень, юбилей библиотеки, сотрудничество, книги, круглый стол, история библиотеки, проектная деятельность, ученые университета, зеленые проекты, библиотеки университетов, социальные сети, библиографические указатели, информационные ресурсы, electronic bulletin, jubilee library, collaboration, books, round table, library history, experience colleagues, project activity, university scientists, green projects, university libraries, social networks, bibliographic pointers, information resources
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. Наукової б-ки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : вих. один раз у кварт. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наукова б-ка. – 2021. - № 2 (16), груд. – 16 с.