Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7283
Title: Організаційно-економічна система національних факторів економічного зростання
Other Titles: Организационно-экономическая система национальных факторов экономического роста
Organizational and economic system of national factors of economic growth
Authors: Бондаренко, Я. О.
Keywords: економічне зростання
фактори економічного зростання
національна економіка
економічний розвиток
ВВП
капітал
НТП
экономический рост
факторы экономического роста
национальная экономика
экономическое развитие
капитал
economic growth
factors of economic growth
national economy
economic development
GDP
capital
scientific and technical progress
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бондаренко Я. О. Організаційно-економічна система національних факторів економічного зростання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 051 Економіка / Я. О. Бондаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. екон. теорії, фінансів і обліку. – Харків, 2021. – 73 с.
Abstract: На підставі основних сучасних наукових підходів до з’ясування сутності та систематизації факторів зростання національної економіки автор кваліфікаційної роботи розкриває теоретичні засади економічного зростання національного господарства, характеризує з різних аспектів фактори економічного зростання країни, визначає місце організаційно-економічних факторів у моделях економічного зростання. У дослідженні також розкрито особливості сучасного стану економічного розвитку України, здійснено аналіз дієвості факторів впливу на зростання національної економіки, визначено сучасні світові та національні тренди економічного зростання країни. У роботі запропоновано напрями удосконалення елементів організаційно-економічної системи національних факторів економічного зростання України. У методичних рекомендаціях розроблено тренінгове заняття за темою роботи, що ілюструє можливості впровадження результатів роботи у освітній процес підготовки фахівців за спеціальністю «Економіка». На основании основных современных научных подходов к выяснению сущности и систематизации факторов роста национальной экономики, автор квалификационной работы раскрывает теоретические основы экономического роста национального хозяйства, характеризует по разным аспектам факторы экономического роста страны, определяет место организационно-экономических факторов в моделях экономического роста. В исследовании также раскрыты особенности современного состояния экономического развития Украины, проведен анализ действенности факторов влияния на рост национальной экономики, определены современные мировые и национальные тренды экономического роста страны. В работе предложены направления усовершенствования элементов организационно-экономической системы национальных факторов экономического роста Украины. В методических рекомендациях разработано тренинговое занятие на тему работы, иллюстрирующее возможности внедрения результатов работы в образовательный процесс подготовки специалистов по специальности «Экономика». Based on the main modern scientific approaches to clarifying the essence and systematization of growth factors of the national economy, the author of the qualification work reveals the theoretical foundations of economic growth of the national economy characterizes the factors of economic growth of the country in various aspects, determines the place of organizational and economic factors in economic growth models. The study also reveals the features of the current state of economic development of Ukraine, analyzes the effectiveness of factors influencing the growth of the national economy, identifies modern global and national trends in the country's economic growth. The paper proposes directions for improving the elements of the organizational and economic system of national factors of economic growth of Ukraine. In the methodological recommendations, a training lesson on the topic of work has been developed, illustrating the possibilities of implementing the results of work in the educational process of training specialists in the specialty "Economics".
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7283
Appears in Collections:2021Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.