Антикризове регулювання національної економіки в умовах нових глобальних викликів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі обґрунтовано необхідність та визначено пріоритетні напрямів державного антикризового регулювання економіки України як суб’єкта світового господарства, з'ясовано його змістовні характеристики та особливості в умовах сучасних глобалізаційних процесів для підвищення ефективності державної регуляторної діяльності. Визначено сутність та природа економічних криз і циклів на базі економічної теорії, виявлено фундаментальні причини кризових явищ в економці України; поглиблено обґрунтування необхідності державного втручання в розвиток економічних відносин в період кризи та його адаптації до глобальних умов; виявлено ключові елементи, напрями й інструменти антикризового державного регулювання реального сектора на основі аналізу теоретико-методологічного базису концепцій економічної циклічності та антикризового державного регулювання; проаналізовано світовий рейтинг України з позицій антикризового державного регулювання соціально-економічних систем, визначено його пріоритетність; сформульовані пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення антикризового державного регулювання економіки України в умовах нових глобальних викликів та підвищення ефективності застосування антикризових заходів. В магистерской работе обоснована необходимость и определены приоритетные направления государственного антикризисного регулирования экономики Украины как субъекта мирового хозяйства, выяснены его содержательные характеристики и особенности в условиях современных глобализационных процессов для повышения эффективности государственной регуляторной деятельности. Определены сущность и природа экономических кризисов и циклов на базе экономической теории, выявлены фундаментальные причины кризисных явлений в экономике Украины; углублено обоснование необходимости государственного вмешательства в развитие экономических отношений в период кризиса и его адаптации к глобальным условиям; выявлены ключевые элементы, направления и инструменты антикризисного государственного регулирования реального сектора на основе анализа теоретико-методологического базиса концепций экономической цикличности и антикризисного государственного регулирования; проанализирован мировой рейтинг Украины с позиций антикризисного государственного регулирования социально-экономических систем, определена его приоритетность; сформулированы предложения и рекомендации по усовершенствованию антикризисного государственного регулирования экономики Украины в условиях новых глобальных вызовов и повышению эффективности применения антикризисных мер. The master's thesis substantiates the need and identifies priority areas of state anti-crisis regulation of Ukraine's economy as a subject of the world economy, clarifies its content characteristics and features in modern globalization processes to improve the efficiency of state regulatory activity. The essence and nature of economic crises and cycles on the basis of economic theory are determined, the fundamental causes of crisis phenomena in the economy of Ukraine are revealed; indepth substantiation of the need for state intervention in the development of economic relations during the crisis and its adaptation to global conditions; identified key elements, directions and tools of anti-crisis state regulation of the real sector based on the analysis of the theoretical and methodological basis of the concepts of economic cyclicality and anti-crisis state regulation; the world rating of Ukraine from the standpoint of anti-crisis state regulation of socio-economic systems is analyzed, its priority is determined; formulated proposals and recommendations for improving anti-crisis state regulation of Ukraine's economy in the face of new global challenges and improving the effectiveness of anti-crisis measures.
Опис
Ключові слова
глобальна економіка, економічна криза, економічний цикл, теорії циклічності, антикризове регулювання, економічна політика, глобальная экономика, экономический кризис, экономический цикл, теория цикличности, антикризисное регулирование, экономическая политика, global economy, economic crisis, economic cycle, theories of cyclicality, anti-crisis regulation, economic policy
Цитування
Сухов В. М. Антикризове регулювання національної економіки в умовах нових глобальних викликів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 051 Економіка / В. М. Сухов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. екон. теорії, фінансів і обліку. – Харків, 2021. – 101 с.
Колекції