Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7247
Title: Цифрові застосунки та сервіси в наукових дослідженнях
Other Titles: Цифровые приложения и сервисы в научных исследованиях
Digital applications and services in scientific research
Keywords: цифрові застосунки
створення презентацій
створення інфографіки
методичні рекомендації
цифровые приложения
создание презентаций
создание инфографики
методические рекомендации
digital applications
presentation creation
infographic creation
methodological guidelines
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Цифрові застосунки та сервіси в наукових дослідженнях : метод. рек. для здобувачів третього (освіт.-наук.) рівня вищ. освіти / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Т. Собченко, С. Доценко, В. Ворожбіт-Горбатюк, А. Боярська-Хоменко]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Ч. 2. – 24 с.
Abstract: Методичні рекомендації містять інформаційно-дорадчі матеріали щодо використання цифрових сервісів та застосунків у наукових дослідженнях здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Навчальне видання розраховане для використання здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, науково-педагогічними працівниками груп забезпечення освітньо-професійних програм, галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Методические рекомендации содержат информационно-совещательные материалы по использованию цифровых сервисов и приложений в исследованиях соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования. Учебное издание рассчитано на использование соискателями третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования, научно-педагогическими работниками групп обеспечения образовательно-профессиональных программ, отрасль знаний 01 Образование / Педагогика. The guidelines contain information and advisory materials on the use of digital services and applications in the research of applicants for the third (educational and scientific) level of higher education. The educational publication is designed for use by applicants for the third (educational and scientific) level of higher education, scientific and pedagogical workers of groups providing educational and professional programs, branch of knowledge 01 Education / Pedagogy.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7247
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.