Договірні засади у праві соціального забезпечення України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор статті розкриває, що у регулюванні відносин, що базуються на пенсійному договорі, договорі обов'язкового пенсійного страхування слід виходити з соціально-забезпечувального характеру зобов’язань недержавного пенсійного фонду щодо надання як недержавної пенсії, так і накопичувальної частини страхової пенсії. Надання цих соціально-забезпечувальних благ відповідно до умов закону, договору покликане забезпечити гідний рівень життя для людини. Автор статьи раскрывает, что в регулировании отношений, базирующихся на пенсионном договоре, договоре обязательного пенсионного страхования следует исходить из социально-обеспечивающего характера обязательств негосударственного пенсионного фонда по предоставлению как негосударственной пенсии, так и накопительной части страховой пенсии. Предоставление этих социально-обеспечивающих благ в согласовании с условиями закона, договора призвано обеспечить достойный уровень жизни для человека. The author of the article reveals that in the regulation of relations based on a pension contract, the contract of compulsory pension insurance should be based on the social security nature of the obligations of the private pension fund to provide both private pension and accumulative pension insurance. The provision of these social security benefits in accordance with the terms of the law, the contract is designed to ensure a decent standard of living for man.
Опис
Ключові слова
цивільне право, договірні засади, соціальне забезпечення, соціальне страхування, пенсійне страхування, страхові ризики, гражданское право, договорные основы, социальное обеспечение, социальное страхование, пенсионное страхование, страховые риски, civil law, contractual basis, social welfare, social insurance, pension insurance, insurance risks
Цитування
Гоц-Яковлєва О. В. Договірні засади у праві соціального забезпечення України / О. В. Гоц-Яковлєва // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 164–166.