Дистанційна праця як спосіб подолання безробіття серед молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що державі, з метою вирішення проблеми безробіття, слід не тільки встановити належне правове регулювання відносин в сфері дистанційної зайнятості, а й встановити певні стимули, які дозволять роботодавцям поширити практику використання такої зайнятості. В статье рассмотрено, что государству с целью решения проблемы безработицы следует не только установить надлежащее правовое регулирование отношений в сфере дистанционной занятости, но и установить определенные стимулы, которые позволят работодателям распространять практику использования такой занятости. The article considers that the state, in order to solve the problem of unemployment, should not only establish proper legal regulation of relations in the field of remote employment, but also establish certain incentives that will allow employers to spread the practice of using such employment.
Опис
Ключові слова
трудове право України, трудове законодавство України, трудові відносини, дистанційна праця, безробіття, аспірантські роботи, трудовое право Украины, трудовое законодательство Украины, трудовые отношения, дистанционный труд, безработица, аспирантские работы, labor law of Ukraine, labor legislation of Ukraine, labor relations, remote work, unemployment, graduate work
Цитування
Ростовська Ю. В. Дистанційна праця як спосіб подолання безробіття серед молоді / Ю. В. Ростовська // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 118–121.