Соціальна функція у системі функцій трудового права

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що найбільш доцільно розглядати соціальне призначення трудового права через дослідження соціальної функції трудового права. Сутність соціальної функції трудового права можливо усвідомити через дослідження системи зв’язку і взаємодії з іншими функціями трудового права та права загалом. В статье рассмотрено, что наиболее целесообразно рассматривать социальное назначение трудового права через исследование социальной функции трудового права. Сущность социальной функции трудового права можно осознать через исследование системы связи и взаимодействия с другими функциями трудового права и права в целом. The article considers that it is most appropriate to consider the social purpose of labor law through study of the social function of labor law. The essence of the social function of labor law can be realized through the study of communication and interaction with other functions of labor law and rights in general.
Опис
Ключові слова
трудове право, функції трудового права, соціальна функція, аспірантські роботи, трудовое право, функции трудового права, социальная функция, аспирантские работы, labor law, The functions of employment law, social function, graduate work
Цитування
Цуварев О. Ф. Соціальна функція у системі функцій трудового права / О. Ф. Цуварев // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 204–206.