Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7147
Title: Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження іклюзивних форм навчання
Other Titles: Preparation of future primary teachers for the introduction of inclusive forms of learning
Authors: Іванько, А. С.
Keywords: інклюзивна освіта
інклюзивне навчання
концепція інклюзивної освіти
дитина з особливими потребами
інклюзивне освітнє середовище
підготовка майбутнього вчителя
інклюзивні форми навчання
inclusive education
inclusive education
the concept of inclusive education
a child with special needs
inclusive educational environment
training of future teachers
inclusive form of education
Issue Date: 2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Іванько А. С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження іклюзивних форм навчання : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / А. С. Іванько ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 122 с. + дод.
Abstract: Надання якісних освітних послуг – головна задача, яку повинна виконувати держава. На сучасному етапі відбувається впровадження інклюзивної освіти в Україні і ми стаємо свідками реформування освітньої системи взагалі. Говорячи про інклюзивну освіту, треба усвідомлювати, що «вона базується на принципі забезпечення основного права дитини на освіту та права навчатися за місцем проживання». Інклюзивна освіта є частиною інклюзивних процесів у суспільстві, яка потребує розширення розуміння інклюзії, як в сторону ранньої діагностики та абілітаціїї дітей з порушеннями розвитку, так і системи профорієнтації та працевлаштування таких дітей після здобуття освіти. А для якісного навчання необхідно створити умови і підготувати такого вчителя, який би став взірцем, другом, помічником дитини і який зможе ефективно здійснювати навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі викладено теоретичні основи організації інклюзивної освіти у початковій школі, також описані технології та методи навчання в інклюзивному освітньому середовищі. У другому розділі представлені результати дослідної роботи з впровадження інклюзивних форм навчання на різних уроках. У висновках доведено, що для успішного впровадження інклюзивної освіти в Україні в умовах реформування освітньої системи і впровадження інклюзивних форм навчання, методів і технологій в освітню практику були розроблені рекомендації для вчителів початкових класів. Providing quality educational services is the main task of an effective state. At the second stage of implementation of inclusive education in Ukraine, we are witnessing the reform of the modern educational system. Speaking of inclusive education, it should be borne in mind that «it is based on the principle of ensuring the basic right of the child to education and the right to study at the place of residence». Inclusive education is pact of inclusive processes in society, which needs to espand the understanding of inclusion, both towards early diagnosis and rehabilititation of children with disabilities, and the system of vocational guidance and employment of such children after graduation. And for quality education it is necessery to create conditions and prepare such a teacher who would become a role model, friend, helper of the child who will be able to effectively teach and educate children with special needs in the educational space. The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of used sources and appendices. The first section outlines the theoretical foundations of inclusive education in primary school, also describes the technologies and methods of teaching in an inclusive educational environment. Thr second section present the results of research work on the implementation of inclusive forms of learning in different lessons. The conclusions prove that for the successful implementation of inclusive education in Ucraine in the context of reforming the education system and the introduction of inclusive forms of education, methods and technologies in educational practice, recommendations were developed for primary school teachers.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7147
Appears in Collections:2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванько А. С. .pdf
  Restricted Access
916.87 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.