Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7120
Title: Освіта: уроки «текучої модерності»
Other Titles: Образование: уроки «текучей модерности»
Education: lessons of «current modernity»
Authors: Марчак, О. Ю.
Keywords: освіта
модерність
інформаційне суспільство
модерний дискурс
образование
модерность
информационное общество
современный дискурс
education
modernity
information society
modern discourse
Issue Date: 25-Jun-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Марчак О. Ю. Освіта: уроки «текучої модерності» / О. Ю. Марчак // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 40–42.
Abstract: У статті розкрито прискорення темпів життя із вторгненням у нього високих технологій, величезний безперервний потік інформації, формування комунікативної сфери переважно в інформаційному віртуальному середовищі, що собою підміняє сприйняття реальності. В статье раскрыто ускорение темпов жизни с вторжением в него высоких технологий, огромный непрерывный поток информации, формирование коммуникативной сферы преимущественно в информационной виртуальной среде, подменяющей восприятие реальности. The article reveals the acceleration of the pace of life with the invasion of high technology, a huge continuous flow of information, the formation of the communicative sphere mainly in the information virtual environment, which substitutes the perception of reality.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7120
Appears in Collections:Кафедра філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Марчак О. Ю. .pdf536.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.