Деякі проблеми спадкування за заповітом

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що спадкові відносини за заповітом активно розвиваються у зв'язку з необхідністю регулювання розпоряджень майном особами, що вирішили реалізувати своє право на заповіт. В статье рассмотрено, что наследственные отношения по завещанию активно развиваются в связи с необходимостью регулирования распоряжений имуществом лицами, решившими реализовать свое право на завещание. The article considers that the hereditary relations under the will are actively developing in connection with the need to regulate the disposal of property by persons who have decided to exercise their right to the will.
Опис
Ключові слова
інститут спадкування, спадкові відносини, спадкування за законом, спадкування за заповітом, проблеми спадкування за заповітом, студентські роботи, институт наследования, наследственные отношения, наследование по закону, наследование по завещанию, проблемы наследования по завещанию, студенческие работы, institute of inheritance, hereditary relations, inheritance by law, testamentary inheritance, problems of inheritance by will, student work
Цитування
Шейко К. В. Деякі проблеми спадкування за заповітом / К. В. Шейко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 281–284.