Щодо дуалізму застосування заходів кримінально-правового характеру у сучасному кримінальному праві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що кримінальна відповідальність у всій різноманітності своїх заходів є одним із найбільш стримуючих факторів у розповсюдженні злочинних проявів у суспільстві. Покарання, в свою, чергу є домінуючою формою кримінальної відповідальності і завдяки власному каральному змісту забезпечує діяльність із попередження вчинення правопорушень. В статье раскрыто, что уголовная ответственность во всем разнообразии своих мер является одним из наиболее сдерживающих факторов в распространении преступных проявлений в обществе. Наказание, в свою очередь, является доминирующей формой уголовной ответственности и благодаря собственному карательному содержанию обеспечивает деятельность по предупреждению совершения правонарушений. The article reveals that criminal liability in all its diversity of measures is one of the most deterrent factors in the spread of criminal acts in society. Punishment, in turn, is the dominant form of criminal responsibility and, thanks to its own punitive content, provides activities to prevent offenses.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, кримінальна відповідальність, інститут кримінального покарання, дуалізм, уголовное право, уголовная ответственность, институт уголовного наказания, дуализм, criminal law, criminal liability, institute of criminal punishment, dualism
Цитування
Шинкарьов Ю. В. Щодо дуалізму застосування заходів кримінально-правового характеру у сучасному кримінальному праві / Ю. В. Шинкарьов // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 330–331.