Философская эссеистика как школа креативного мышления

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором было раскрыто философскую эссеистику как школу креативного мышления, которая являет собой «вакансию» бытия в мире, открывающуюся реальность как бы напрямую, а не через призму устоявшихся представлений. Это возможность пристановить в себе, насколько это возможно, соблазн принятия готовых, культурно апробированных оценок и интерпретаций. Автором було розкрито філософську есеїстику як школу креативного мислення, яка являє собою «вакансію» буття у світі, що відкриває реальність як би безпосередньо, а не через призму усталених уявлень. Це можливість призупинити у собі, наскільки це можливо, спокуса прийняття готових, культурно апробованих оцінок та інтерпретацій. The author revealed philosophical essayism as a school of creative thinking, which is a «vacancy» of being in the world, revealing reality as if directly, rather than through the prism of established perceptions. It is an opportunity to instill in oneself, as far as possible, the temptation to accept ready-made, culturally tested evaluations and interpretations.
Опис
Ключові слова
философская эссеистика, креативность, креативное мышление, эссе, філософська есеїстика, креативність, креативне мислення, есе, philosophical essays, creativity, creative thinking, essay
Цитування
Кобзева Ю. Ю. Философская эссеистика как школа креативного мышления / Ю. Ю. Кобзева // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 31–32.