Trophic links of the chaffinch (Fringilla coelebs) in transformed forest ecosystems of North-Eastern Ukraine

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Oles Honchar Dnipro National University
Анотація
The сhaffinch (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758; Passeriformes, Fringillidae) is one of the most colourful forest species of birds living in Europe, West Asia and North Africa. The diet of this species was studied as a contribution to the conservation of the population of this species in transformed forests of the north-eastern part of Ukraine. Four forest ecosystems were studied: three model sites in oak forests, transformed under intensive recreation pressure, and one model site in a pine-oak forest. A total of 39 invertebrate taxa, dominated by Insecta (93.0%) were found. The orders Coleoptera (32.6%) and Lepidoptera (63.5%) prevailed in the diet of finch nestlings, the highest number of taxa (52.3–76.2%) was represented by phytophages. The phytophagous species also constituted the majority of the consumed prey items (44.0–55.6%). Environmental conditions provided an important effect on the diet structure. The most favourable foraging conditions for the species were found in protected natural areas. According to the analysis, the finch foraging efficiency was similar in all the studied sites. The highest biodiversity indices were found in a protected area of Homilshanski Forests National Nature Park. Results of the research have indicated the crucial role of Fringilla coelebs in the population management of potentially dangerous agricultural pests. Зяблик (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758; Passeriformes, Fringillidae) — один із найколоритніших лісових видів птахів, що живуть у Європі, Західній Азії та Північній Африці. Раціон цього виду досліджувався як внесок у збереження популяції цього виду у трансформованих лісах північно-східної частини України. Було чотири лісові екосистеми досліджено: три модельні ділянки в дубових лісах, трансформованих під інтенсивним рекреаційним тиском, та одна модельна ділянка в сосновому лісі. Всього виявлено 39 таксонів безхребетних, серед яких домінують Insecta (93,0%). Порядки твердокрилі (32,6%) і лускокрилі. У раціоні пташенят зябликів переважали (63,5 %), найбільша кількість таксонів (52,3–76,2 %) була представлена фітофагами. Види фітофаги також становили більшість споживаної здобичі (44,0–55,6%). Екологічні умови мали важливий вплив на структуру раціону. Найсприятливішими для виду були кормові умови зустрічаються в заповідних природних територіях. Згідно з аналізом, ефективність нагулу зябликів була однаковою на всіх досліджуваних ділянках. Найвищі показники біорізноманіття виявлено на заповідній території Національного природного парку «Гомільшанські ліси». Результати дослідження вказали на вирішальну роль Fringilla coelebs в управлінні популяцією потенційно небезпечного шкідника сільського господарства Зяблик (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758; Passeriformes, Fringillidae) — один из самых красочных лесных видов птиц, обитающих в Европе, Западной Азии и Северной Африке. Рацион этого вида изучался как вклад в сохранение популяции этого вида в трансформированных лесах северо-восточной части Украины. Четыре лесные экосистемы были изучены: три модельных участка в дубравах, трансформированных под интенсивным рекреационным прессом, и один модельный участок в сосново-дубовом лесу. Всего обнаружено 39 таксонов беспозвоночных, среди которых преобладают Insecta (93,0%). Отряды Coleoptera (32,6%) и Lepidoptera. В рационе птенцов вьюрков преобладали (63,5 %), наибольшее количество таксонов (52,3–76,2 %) было представлено фитофагами. Виды-фитофаги также составляли большую часть потребляемых объектов добычи (44,0–55,6%). Относящиеся к окружающей среде условия оказывали важное влияние на структуру рациона. Наиболее благоприятные кормовые условия для вида были встречается на охраняемых природных территориях. Согласно анализу, эффективность кормодобывания вьюрков была одинаковой на всех исследованных участках. Наиболее высокие показатели биоразнообразия отмечены на охраняемой территории Национального природного парка «Гомольшанские леса». Результаты исследования указали на решающую роль Fringilla coelebs в управлении популяциями потенциально опасных вредителей сельскохозяйственных угодий.
Опис
Ключові слова
transformed areas, trophic groups, zoophages, phytophages, saprophages, трансформовані ділянки, трофічні групи, зоофаги, фітофаги, сапрофаги, трансформированные территории, трофические группы, зоофаги, фитофаги
Цитування
Trophic links of the chaffinch (Fringilla coelebs) in transformed forest ecosystems of North-Eastern Ukraine / A. B. Chaplygina, O. Y. Pakhomov, H. A.Yevtushenko, V. V. Brygadyrenko; Oles Honchar Dnipro National University Biosystems Diversity. – Dnipro. – 2020. – № 28(1). – P. 92–97.