Реалізація методу вправ у навчанні української мови як іноземної (на матеріалі текстів)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні проаналізовано основні етапи й тенденції у становленні методики навчання української мови як іноземної за кордоном та в Україні; розглянуто базові принципи навчання української мови як іноземної; наведено огляд основних методів викладання іноземних мов, характерних для різних історичних періодів, а саме: граматико-перекладний, усвідомлено-зіставний, аудіолінгвальний, аудіовізуальний, усвідомлено-практичний, комунікативний, а також проаналізовано їх переваги та недоліки; схарактеризовано метод вправ як один з провідних методів навчання української мови як іноземної; у дослідженні розкрито поняття «мовна компетентність», «мовленнєва компетентність»; обґрунтовано систему вправ для формування мовної і мовленнєвої компетентностей на заняттях з української мови як іноземної; проаналізовано лексичні, мовні, мовленнєві види вправ та подано їх зразки; розглянуто проблему формування навичок читання на заняттях української мови в іноземних студентів; описано типологію та особливості побудови дотекстових, притекстових і післятекстових вправ; розроблено практичні завдання, які можна використати під час підготовки навчально-методичних матеріалів для чужоземців. В магистерском исследовании проанализированы основные этапы и тенденции в становлении методики обучения украинскому языку как иностранному языку за границей и в Украине; рассмотрены базовые принципы обучения украинскому языку как иностранного; приведен обзор основных методов преподавания иностранных языков, характерных для разных исторических периодов, а именно: грамматико-переводной, осознанно-сопоставимый, аудиолингвальный, аудиовизуальный, осознанно-практический, коммуникативный, а также проанализированы их преимущества и недостатки; охарактеризован метод упражнений как один из ведущих методов обучения языка как иностранного; в исследовании раскрыто понятие «языковая компетентность», «речевая компетентность»; обоснована система упражнений для формирования языковой и речевой компетентностей на занятиях по украинскому языку как иностранного; проанализированы лексические, речевые, речевые виды упражнений и представлены их образцы; рассмотрена проблема формирования навыков чтения на занятиях украинского языка у иностранных студентов; описаны типология и особенности построения дотекстовых, притекстовых и послетекстовых упражнений; разработано практические задания, которые можно использовать при подготовке учебно-методических материалов для иностранцев. In the master's research on the topic: «Implementation of the method of exercises in teaching Ukrainian as a foreign language» analyzes the main stages and trends in the formation of methods of teaching Ukrainian as a foreign language abroad and in Ukraine; the basic principles of teaching Ukrainian as a foreign language are considered; an overview of the main methods of teaching foreign languages, characteristic of different historical periods, namely: grammar-translation, conscious-comparative, audiolingual, audiovisual, conscious-practical, communicative, as well as analyzed their advantages and disadvantages; the method of exercises is characterized as one of the leading methods of teaching Ukrainian as a foreign language; the study reveals the concept of "language competence", "speech competence"; the system of exercises for the formation of language and speech competencies in Ukrainian language classes as a foreign language is substantiated; lexical, language, speech types of exercises are analyzed and their samples are given; the problem of formation of reading skills in Ukrainian language classes for foreign students is considered; the typology and features of construction of pre-text, pre-text and post-text exercises are described; developed practical tasks that can be used in the preparation of teaching materials for foreigners.
Опис
Ключові слова
методика навчання української мови як іноземної, метод вправ, мовна компетентність, мовленнєва компетентність, види вправ, текст, дотекстові вправи, притекстові вправи, післятекстові вправи, методика обучения украинского языка как иностранного, метод упражнений, языковая компетентность, речевая компетентность, виды упражнений, дотекстовые упражнения, притекстовые упражнения, послетекстовые упражнения, methods of teaching Ukrainian as a foreign language, method of exercises, language competence, speech competence, types of exercises, text, pre-textual exercises, post-text exercises
Цитування
Ковальова Д. С. Реалізація методу вправ у навчанні української мови як іноземної (на матеріалі текстів) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 035 Філологія (Українська мова і література) / Д. С. Ковальова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2021. – 66 с. : іл.
Колекції