Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування здорового способу життя молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерське дослідження присвячене одній з актуальних проблем підготовки майбутніх учителів початкової школи – формуванню здорового способу життя молодших школярів. Зокрема, розкривається сутність такого поняття як «здоровий спосіб життя», його складові. Висвітлюються напрями формування здорового способу життя молодших школярів: здорове харчування, фізична активність та організація здорового середовища. Серед шляхів формування здорового способу життя учнів основний акцент зроблено на сім'ях; закладах освіти (програмні та факультативні навчальні курси); позашкільних закладах, в тому числі закладах фізичної культури та спорту; центрах соціальних служб для молоді; оздоровчих та медичних установах та ін. Обґрунтована доцільність використання технології підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування здорового способу життя. Виокремлено такі етапи підготовки: професійно-мотиваційний, змістово-діяльнісний, рефлексійно-корегувальний, які спрямовані на формування всіх структурних компонентів готовності (мотиваційно- ціннісного, змістового, діяльнісного та рефлексивного). Під час дослідження визначено, що ефективними шляхами формування здорового способу життя у ході підготовки майбутніх учителів початкових класів – є тренінг «Готовність майбутніх учителів до формування здорового способу життя учнів», вебінар «Навчання без оцінки», гурток «Здоров’я починається з нас». Дослідження містить орієнтовну структуру гуртку, змістове наповнення, цільове призначення, форми та способи діяльності. Результати контрольного зрізу експерименту засвідчили значне підвищення рівня готовності у майбутніх учителів до формування здорового способу життя учнів в експериментальній групі. The master's research is devoted to one of the urgent problems of training future primary school teachers - the formation of a healthy lifestyle of primary school children. In particular, the research reveals the essence of such a concept as "healthy lifestyle", its components. It covers the directions of formation of a healthy life of junior schoolchildren: healthy food, physical activity and the organization of a healthy environment. Among the ways to form a healthy lifestyle of students, the main emphasis is on families; educational institutions (program and optional training courses); out-of-school institutions, including institutions of physical culture and sports; centers of social services for youth; health and medical institutions, etc. The expediency of using the technology of training future primary school teachers to form a healthy lifestyle is reasonable. The following stages of preparation are distinguished: professional-motivational, content-active, reflection- corrective, which are aimed at the formation of all structural components of readiness (motivational-valuable, content, active and reflexive). The study found that effective ways to form a healthy lifestyle in the training of future primary school teachers - is training "Readiness of future teachers to form a healthy lifestyle of students", webinar "Learning without assessment", club "Health begins with us". The study contains the approximate structure of the club, content, purpose, forms and methods of activity. The results of the control section of the experiment showed a significant increase in the level of readiness of future teachers to form a healthy lifestyle of students in the experimental group.
Опис
Ключові слова
ключова компетентність, майбутній учитель початкової школи, підготовка майбутніх учителів початкових класів, здоровий спосіб життя, гурток, key competence, future primary school teacher, training of future primary school teachers, healthy lifestyle, clubs
Цитування
Заїка Т. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування здорового способу життя молодших школярів : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Т. В. Заїка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 68 с. + дод.
Колекції