Виправні роботи. Правовий аналіз призначення фізичним особам-підприємцям та безробітнім особам

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю наукового аналізу виправних робіт, що призначаються фізичним особам-підприємцям, оскільки зазначені особи не передбачені в ч. 2 ст. 57 Кримінального кодексу України, що суперечить національному законодавству. А також неможливості призначення досліджуваного покарання безробітним особам. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью научного анализа исправительных работ, назначаемых физическим лицам-предпринимателям, поскольку указанные лица не предусмотрены в ч. 2 ст. 57 Уголовного кодекса Украины, что противоречит национальному законодательству. А также невозможность назначения исследуемого наказания безработным лицам. The urgency of the research topic is due to the need for scientific analysis of corrective work assigned to individuals-entrepreneurs, as these persons are not provided for in Part 2 of Art. 57 of the Criminal code of Ukraine that contradicts the national legislation. As well as the impossibility of imposing the sentence under investigation on the unemployed.
Опис
Ключові слова
види покарань, виправні роботи, фізичні особи-підприємці, безробітні особи, виды наказаний, исправительные работы, физические лица-предприниматели, безработные лица, types of punishment, corrective work, physical individuals-subsidiaries, unemployed persons
Цитування
Корабель М. Г. Виправні роботи. Правовий аналіз призначення фізичним особам-підприємцям та безробітнім особам / М. Г. Корабель // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 332–334.