Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до роботи з неблагополучними сім’ями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні питання та практичні аспекти формування готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з неблагополучними сім’ями. На основі аналізу наукових джерел розкрито сутність поняття «неблагополучна сім’я». З’ясовано сутність поняття «готовність майбутніх учителів початкових класів до роботи з неблагополучними сім’ями». Структуру готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з неблагополучними сім’ями виокремлено як сукупність гностичного, конструктивного, комунікативного, мотиваційного компонентів, які взаємозумовлені та пов'язані між собою. Здійснено діагностику готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з неблагополучними сім’ями. Експериментальне дослідження, проведене у 2020-2021 н.р. продемонструвало, що більшість здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету початкового навчання знаходяться на середньому та низькому рівнях готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з неблагополучними сім’ями. З метою удосконалення процесу підготовки майбутніх учителів розроблено робочу програму дисципліни з циклу вільного вибору «Особливості роботи з неблагополучними сім’ями» з урахуванням інноваційних підходів. Розроблено зміст теоретичного та практичного блоків, блоку контролю і самоконтролю, науково-дослідної роботи. В квалификационной работе раскрыты теоретические вопросы и практические аспекты формирования готовности будущих учителей начальных классов к работе с неблагополучными семьями. На основе анализа научных источников раскрыта сущность понятия «неблагополучная семья». Выяснена сущность понятия «готовность будущих учителей начальных классов к работе с неблагополучными семьями». Структуру готовности будущих учителей начальных классов к работе с неблагополучными семьями выделены как совокупность гностического, конструктивного, коммуникативного, мотивационного компонентов, взаимосвязанных и связанных между собой. Осуществлена ​​диагностика готовности будущих учителей начальных классов к работе с неблагополучными семьями. Экспериментальное исследование, проведенное в 2020-2021 у.г. продемонстрировало, что большинство соискателей первого (бакалаврского) уровня высшего образования факультета начального обучения находятся на среднем и низком уровнях готовности будущих учителей начальных классов к работе с неблагополучными семьями. С целью усовершенствования процесса подготовки будущих учителей разработана рабочая программа дисциплины из цикла свободного выбора «Особенности работы с неблагополучными семьями» с учетом инновационных подходов. Разработано содержание теоретического и практического блоков, блока контроля и самоконтроля, научно-исследовательской работы. The qualified work reveals theoretical issues and practical aspects of forming the readiness of future primary school teachers to work with disadvantaged families. Based on the analysis of scientific sources, the essence of the concept of «disadvantaged family». The essence of the concept «readiness of future primary school teachers to work with disadvantaged families» is clarified. We consider the structure of readiness of future primary school teachers to work with disadvantaged families as a set of gnostic, constructive, communicative, motivational components that are interdependent and interconnected. The readiness of future primary school teachers to work with disadvantaged families has been diagnosed. Experimental study conducted in 2020-2021 academic year showed that the majority of applicants for the first (bachelor's) level of higher education of the Faculty of Primary Education are at medium and low levels of readiness of future primary school teachers to work with disadvantaged families. In order to improve the process of training future teachers, a work program of the discipline on the cycle of free choice "Peculiarities of working with disadvantaged families" has been developed, taking into account innovative approaches. The content of theoretical and practical blocks, block of control and self-control, research work is developed.
Опис
Ключові слова
неблагополучна сім’я, сім’я, готовність майбутніх вчителів початкових класів, підготовка майбутніх вчителів, робота з неблагополучними сім’ями, неблагополучная семья, семья, готовность будущих учителей начальных классов, подготовка будущих учителей, подготовка будущих учителей, disadvantaged families, families, readiness of teachers Primary School Teachers, Preparing Teachers, Working with disadvantaged families
Цитування
Моргун О. В. Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до роботи з неблагополучними сім’ями : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / О. В. Моргун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 95 с.
Колекції