Соціалізація іноземних студентів-першокурсників в освітньо-культурному середовищі закладу вищої освіти України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження зумовлена світовою тенденцією сьогодення до інтернаціоналізації вищої освіти. У зв’язку з цим постійно зростає конкуренція закладів вищої освіти різних країн до залучення іноземної молоді. Збільшення контингенту іноземних студентів в Україні вимагає докорінної перебудови системи їхньої підготовки, підвищення якості освіти, створення сприятливих умов навчання іноземних студентів, що можливо лише при забезпеченні успішної соціалізації іноземної студентської молоді в освітньо-культурному середовищі закладу вищої освіти України. Випускна кваліфікаційна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розкрито особливості соціалізації Особливості соціалізації іноземних студентів-першокурсників в освітньо-культурному середовищі закладу вищої освіти України; висвітлено роль соціально-педагогічного супроводу у соціалізації іноземних студентів-першокурсників в освітньо-культурному середовищі закладу вищої освіти України. У другому розділі розглянуто форми і методи соціалізації іноземних студентів-першокурсників в освітньо-культурному середовищі закладу вищої освіти України; представлена роль куратора у соціалізації іноземних студентів у освітньо-культурне середовище ЗВО. У висновках доведено, що подані в кінці дослідження, є логічними та переконливими. Актуальность исследования обусловлена ​​мировой тенденцией настоящее к интернационализации высшего образования. В этой связи постоянно растет конкуренция учреждений высшего образования разных стран к привлечению иностранной молодежи. Увеличение контингента иностранных студентов в Украине требует коренного перестройки системы их подготовки, повышения качества образования, создания благоприятных условий обучения иностранных студентов, что возможно только при обеспечении успешной социализации иностранной студенческой молодежи в образовательно-культурной среде высшего образования Украины. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В первой главе раскрыты особенности социализации Особенности социализации иностранных студентов-первокурсников в образовательно-культурной среде заведения высшего образования Украины; освещена роль социально-педагогического сопровождения в социализации иностранных студентов-первокурсников в образовательно-культурной среде заведения высшего образования Украины. Во второй главе рассмотрены формы и методы социализации иностранных студентов-первокурсников в образовательно-культурной среде заведения высшего образования Украины; представлена ​​роль куратора в социализации иностранных студентов в образовательно-культурной среде ЗВО. В выводах доказано, что представленные в конце исследования являются логичными и убедительными. The relevance of the study is due to the current global trend towards the іnternationalization of higher education. Due to this, the competition of higher education institutions of different countries to attract foreign youth is constantly growing. Increasing the contingent of foreign students in Ukraine requires a radical overhaul of their training system, improving the quality of education, creating favorable conditions for foreign students, which is possible only by ensuring successful socialization of foreign students in the educational and cultural environment of higher education. The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of used sources and appendices. The first section reveals the features of socialization Features of socialization of foreign freshmen in the educational and cultural environment of higher education in Ukraine; the role of social and pedagogical support in the socialization of foreign first-year students in the educational and cultural environment of higher education institutions of Ukraine is highlighted. The second section considers the forms and methods of socialization of foreign first-year students in the educational and cultural environment of higher education institutions of Ukraine; the role of the curator in the socialization of foreign students in the educational and cultural environment of the Free Economic Zone is presented. The conclusions prove that the presented at the end of the study are logical and convincing.
Опис
Ключові слова
іноземний студент, соціалізація, освітньо-культурне середовище, соціально-педагогічний супровід, куратор, иностранный студент, социализация, образовательно-культурная среда, социально-педагогическое сопровождение, куратор, foreign student, socialization, educational and cultural environment, socio-pedagogical support, curator
Цитування
Фу Шутин Соціалізація іноземних студентів-першокурсників в освітньо-культурному середовищі закладу вищої освіти України : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Фу Шутин ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 69 с. + дод.
Колекції