Художня література XIX століття як джерело вивчення повсякденного життя українського селянина на прикладі творчості Івана Нечуя-Левицького, Миколи Гоголя, Панаса Мирного

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою роботи є дослідження репрезентації повсякденного життя українського селянина XIXстоліття в художній літературі. Об’єктом дослідження є художня література XIX століття. Предметом роботи є вивчення повсякденності та традиційного світогляду українського селянства XIX століття за допомогою художньої літератури Миколи Гоголя, Панаса Мирного, Івана Нечуя-Левицького. У першому розділі висвітлюється проблема художньої літератури, як історичного джерела. Представлено матеріально-побутові аспекти селянського повсякдення на прикладі художньої літератури XIX століття. У другому розділі досліджено світогляд українського селянина у творчості Миколи Гоголя. Крім того представлено традиції українського селянина через призму творів Панаса Мирного та Нечуя-Левицького. Третій розділ містить методичні вказівки у використанні дослідження на уроках історії України. Розроблено методику практичного заняття з історії. За результатами дослідження зроблено висновки та пропозиції щодо створення та впровадження нових методів та підходів у вивченні історії в школах. The purpose of this study is to research the representation of everyday life of the Ukrainian peasant of the XIX century in fiction. The object of research is the fiction of the XIX century. The subject of the work is the exploration of everyday life and traditional belief system of the Ukrainian peasantry of the XIX century through the use of fiction by Mykola Gogol, Panas Myrny, Ivan Nechuy-Levytsky. The first section highlights the problem of fiction as a historical source. The material and everyday aspects of rural daily life are presented on the example of fiction of the XIX century. In the second section it was analyzed the word view of the Ukrainian peasant in works of Mykola Gogol. In addition, thetraditions of the Ukrainian peasant are presented through the prism of the works of Panas Myrnyi and Nechuy-Levytsky. The third section contains methodological instructions on the use of the study in the lessons of the history of Ukraine. The method of practical lessons in history has been developed. According to the results of the study, the conclusions and proposals were made for the creation and implementation of new methods and approaches in the study of history in schools.
Опис
Ключові слова
повсякденність, світогляд, традиції, everyday life, world view, custom
Цитування
Авершина А. О. Художня література XIX століття як джерело вивчення повсякденного життя українського селянина на прикладі творчості Івана Нечуя-Левицького, Миколи Гоголя, Панаса Мирного : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / А. О. Авершина ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 68 с.
Колекції