Біомоніторинг антропогенних екосистем на забруднення інсектицидами на прикладі агроценозів Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження: біоіндикація складових антропогенних екосистем на предмет забруднення інсектицидами за допомогою Bombyx mori L. Цель исследования: биоиндикация составляющих антропогенных экосистем на предмет загрязнения инсектицидами посредством Bombyx mori L. The purpose of the study: bioindication of components of anthropogenic ecosystems for contamination with insecticides using Bombyx mori L.
Опис
Ключові слова
біомоніторинг антропогенних екосистем, загальні основи біоіндикації, застосування пестицидів, інсектициди, Харківська область, биомониторинг антропогенных экосистем, общие основы биоиндикации, применение пестицидов, инсектициды, Харьковская область, biomonitoring of anthropogenic ecosystems, general basics of bioindication, use of pesticides, insecticides, Kharkiv region
Цитування
Заможська Г. Ю. Біомоніторинг антропогенних екосистем на забруднення інсектицидами на прикладі агроценозів Харківської області : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / Г. Ю. Заможська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2021. – 50 с. : іл. + дод.
Колекції