Міжкультурна комунікація: українсько-польські зв’язки у ретроспективі та перспективі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка
Анотація
У даній статті проаналізовано міжкультурну комунікацію: українсько-польські зв’язки у ретроспективі та перспективі. Було розкрито українсько-польські освітні зв’язки, що проявляються в практиках стажування, взаємного обміну студентами, в спільних наукових проектах тощо, є водночас і реаліями сьогодення, й давньою традицією, зокрема на Слобожанщині. В данной статье проанализировано межкультурную коммуникацию: украинско-польские связи в ретроспективе и перспективе. Были раскрыты украинско-польские образовательные связи, которые проявляются в практиках стажировки, взаимного обмена студентами, в совместных научных проектах и тому подобное, являются одновременно и реалиями сегодняшней, и давней традицией, в частности, на Слобожанщине. This article analyses intercultural communication: Ukrainian-Polish relations in retrospect and perspective. Ukrainian-Polish educational ties, which are manifested in the practices of internships, mutual exchange of students, joint research projects and the like, have been revealed as both present-day realities and a long-standing tradition, particularly in Slobozhanshchina.
Опис
Ключові слова
українсько-польські зв'язки, інтеркультурна комунікація, історія освіти, Слобожанщина, украинско-польские связи, интеркультурная коммуникация, история образования, Ukrainian-Polish relations, intercultural communication, history of education, Slobozhanshchyna
Цитування
Радіонова Н. В. Міжкультурна комунікація: українсько- польські зв’язки у ретроспективі та перспективі / Н. В. Радіонова // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання [Електронне наукове видання] : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 8 черв. 2021 р. / Ін-т педагогіки НАПН України ; [редкол.: О. М. Топузов та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2021. – С. 45–46.