Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6710
Title: Використання ігрових електронних освітніх ресурсів для формування навичок здоров’язбереження дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами
Other Titles: Использование игровых электронных образовательных ресурсов для формирования навыков здравоохранения детей дошкольного и младшего школьного возраста с особыми потребностями
Using game-based electronic educational resources to build health skills of preschool and elementary school-age children with special needs
Authors: Бойчук, Ю. Д.
Казачінер, О. С.
Галій, А. І.
Keywords: здоров’я
навички здоров’язбереження
ігрові електронні освітні ресурси
дитина з особливими освітніми потребами
дитина дошкільного віку
дитина молодшого шкільного віку
гра
здоровье
навыки здоровья
игровые электронные образовательные ресурсы
ребенок с особыми образовательными потребностями
ребенок дошкольного возраста
ребенок младшего школьного возраста
игра
health
health-saving skills
game electronic educational resources
game electronic educational resources educational needs
preschool age child
primary school age child
game
Issue Date: 2021
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Бойчук Ю. Д. Використання ігрових електронних освітніх ресурсів для формування навичок здоров’язбереження дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер, А. І. Галій // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – Вип. 74, т. 1. – С. 49–53.
Abstract: Статтю присвячено огляду ігрових електронних освітніх ресурсів для формування навичок здоров’язбереження дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, в тому числі й з особливими освітніми потребами. Визначено, що за допомогою гри діти дошкільного й молодшого шкільного віку легше опановують складні навички піклування про власне здоров’я. У дітей з особливостями психо-фізичного розвитку участь у комп’ютерних навчальних іграх викликає зацікавленість; завдяки технологічним можливостям, вибору оптимального темпу тощо діти мають можливість опанувати необхідні знання та вміння у вигляді гри. Було обрано ресурси greenrobot-apps.net і downloadpark.mobi/, за допомогою яких діти навчаться не боятися лікарів, допомагати персонажам гри бути здоровими й красивими. Використовуючи ігрові електронні освітні ресурси, вчителі, фахівці в галузі спеціальної освіти й батьки зможуть залучити дітей, у тому числі й з особливими освітніми потребами, довіртуального медичного огляду маленького пацієнта, надання стоматологічної допомоги, першої допомоги при ранах, опіках, віртуального лікування вух, очей, горла, носа, шкіри, а також до надання допомоги маленьким тваринам тощо. Було проаналізовано технологічні можливості й призначення ігрових електронних освітніх ресурсів: можливість завантаження на андроїд, вибору різних героїв, дидактичні можливості гри (тобто гра повинна мати освітню, виховну, розвивальну й корекційну мету). Визначено алгоритм участі дитини в грі: 1) вибір персонажа; 2) підготовка необхідного інструментарію, предметів; 3) безпосередньо надання допомоги; 4) приведення об’єкта допомоги в належний вигляд. Обґрунтовано, що за допомогою ігрових електронних освітніх ресурсів у дитини із сенсорними й / або інтелектуальними порушеннями розвиватиметься дрібна й загальна моторика, мовлення, розширюватиметься кругозір, покращуватиметься стан пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери. Наголошено на тому, щоб дорослий обов’язково залучав дитину до усвідомленого й виваженого вибору послідовності дій, засобів допомоги персонажу гри. Статья посвящена обзору игровых электронных образовательных ресурсов для формирования навыков здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе и с особыми образовательными потребностями. Определено, что с помощью игры дети дошкольного и младшего школьного возраста легче овладевают сложными навыками заботы о собственном здоровье. У детей с особенностями психофизического развития участие в компьютерных обучающих играх вызывает заинтересованность; благодаря технологическим возможностям, выбору оптимального темпа и т.д. дети имеют возможность овладеть необходимыми знаниями и умениями в виде игры. Были выбраны ресурсы greenrobot-apps.net и downloadpark.mobi/, с помощью которых дети научатся не бояться врачей, помогать персонажам игры быть здоровыми и красивыми. Используя игровые электронные образовательные ресурсы, учителя, специалисты в области специального образования и родители смогут привлечь детей, в том числе с особыми образовательными потребностями, довиртуального медицинского осмотра маленького пациента, оказания стоматологической помощи, первой помощи при ранах, ожогах, виртуальном лечении ушей, глаз, горла, носа, кожи, а также к оказанию помощи маленьким животным и т.д. Были проанализированы технологические возможности и назначение игровых электронных образовательных ресурсов: возможность загрузки на андроид, выбор различных героев, дидактические возможности игры (т.е. игра должна иметь образовательную, воспитательную, развивающую и коррекционную цель). Определен алгоритм участия ребенка в игре: выбор персонажа; 2) подготовка необходимого инструментария, предметов; 3) непосредственно оказание помощи; 4) приведение объекта помощи в надлежащий вид. Обосновано, что с помощью игровых электронных образовательных ресурсов у ребенка с сенсорными и/или интеллектуальными нарушениями будет развиваться мелкая и общая моторика, речь, будет расширяться кругозор, улучшаться состояние познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы. Отмечено, чтобы взрослый обязательно привлекал ребенка к осознанному и взвешенному выбору последовательности действий, средств помощи персонажу игры. The article is devoted to the review of game electronic educational resources for the formation of preschool and primary school age children’s (including those with special educational needs’) health-saving skills. It has been determined that with the help of the game, preschool and primary school age children can more easily master the complex skills of taking care of their own health. In children with special needs, participation in computer educational games is of interest; thanks to technological capabilities, choosing the optimal pace, etc., children have the opportunity to acquire the necessary knowledge and skills in the form of educational game. The resources greenrobot-apps.net and downloadpark.mobi/ were chosen, with the help of which children will learn not to be afraid of doctors, to help the game characters to be healthy and beautiful. Using game electronic educational resources, teachers, specialists in the field of special education and parents will be able to involve children, including those with special educational needs, in a virtual medical examination of a young patient, dental care, first aid for wounds, burns, virtual treatment of ears, eyes, throat, nose, skin, as well as to help small animals, etc. The technological possibilities and purpose of game electronic educational resources were analyzed: the possibility of downloading to android, choosing different characters, didactic possibilities of the game (ie the game should have an educational, upbringing, developmental and corrective aims). The algorithm of the child’s participation in the game is determined: 1) the choice of the character; 2) preparation of necessary tools, instruments; 3) direct assistance; 4) bringing the object of assistance in proper form. It is substantiated that with the help of play electronic educational resources a child with sensory and / or intellectual disabilities will develop fine and general motor skills, speech, broaden horizons, improve the state of cognitive processes and emotional and volitional sphere. It is emphasized that the adult must involve the child in a conscious and balanced choice of sequence of actions, means of helping the game character.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6710
ISSN: 1992-5786
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бойчук Ю. Д., Казачінер О. С.,Галій А. І..pdf261.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.