Вплив занять спортом на інтелектуальний розвиток спортсменів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
Обґрунтовано думку про те, що у процесі занять спортом тренер і спортсмен повинні прагнути не до однобічного розвитку, а до гармонії розуму, душі і тіла. Історичним прикладом переваг такого підходу до виховання є перемога Афін над Спартою. Перші надавали перевагу гармонії розвитку, другі надавали перевагу лише тілесному розвитку. Обосновано мнение о том, что в процессе занятий спортом тренер и спортсмен должны стремиться не к одностороннему развитию, а к гармонии разума, души и тела. Историческим примером преимуществ такого подхода к воспитанию является победа Афин над Спартой. Первые предпочитали гармонию развития, вторые предпочитали только телесное развитие. The opinion is substantiated that in the process of playing sports a coach and an athlete should strive not for one-sided development, but for harmony of mind, soul and body. A historical example of the benefits of this parenting approach is the victory of Athens over Sparta. The former preferred the harmony of development, the latter preferred only bodily development.
Опис
Ключові слова
заняття спортом, інтелектуальний розвиток, спортсмени, магістерські роботи, занятие спортом, интеллектуальное развитие, спортсмены, магистерские работы, playing sports, intellectual development, athletes, master's theses
Цитування
Голенков А. А. Вплив занять спортом на інтелектуальний розвиток спортсменів / А. А. Голенков, А. С. Гонтар // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 368–372.