Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6679
Title: Імідж майбутнього керівника закладу освіти у контексті професійної підготовки
Other Titles: Имидж будущего руководителя учебного заведения в контексте профессиональной подготовки
The image of the future head of an educational institution in the context of professional training
Authors: Мармаза, О. І.
Keywords: імідж
керівники
професійна підготовка
заклади освіти
имидж
руководители
профессиональная подготовка
учебные заведения
image
leaders
professional training
educational institutions
Issue Date: 2019
Publisher: Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Citation: Мармаза О. І. Імідж майбутнього керівника закладу освіти у контексті професійної підготовки / О. І. Мармаза // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 285–288.
Abstract: У статті порушено тему іміджу майбутнього керівника закладу освіти у контексті професійної підготовки. Допомога майбутньому керівнику закладу освіти ще в умовах вузівської підготовки у вивченні іміджологічного простору, спрямуванні іміджоформуючої діяльності, виборі ефективних засобів самопрезентації дозволять у перспективі досягти свого акме у якості особистості та професіонала. В статье поднята тема имиджа будущего руководителя учебного заведения в контексте профессиональной подготовки. Помощь будущему руководителю учебного заведения еще в условиях вузовской подготовки в изучении имиджелогического пространства, направлении имиджеформирующей деятельности, выборе эффективных средств самопрезентации позволят в перспективе достичь своего акме в качестве личности и профессионала. The article has ruined the theme of the image of the maybut of the core to the foundation of insight into the context of professional training. Helping a future head of an educational institution while still in higher education to study the image-forming space, the direction of image-forming activities, the choice of effective means of self-presentation will allow in the future to reach his acme as a person and a professional.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6679
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мармаза О. І..pdf293.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.