Науково-аналітичний звіт за результатами проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2019" у номінації "Основи здоров’я"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Астрая
Анотація
В статті розглянуто конкурсне випробовування «Навчальний проект», яке мало за мету оцінити вміння конкурсантів проектувати навчально-дослідницьку, пошукову, практичну діяльність учнів. Конкурсанти могли користуватися Інтернетом і використовувати свій попередні напрацювання щодо навчальних проектів. Кожен конкурсант скрупульозно продумував методологічний каркас уроку, у ході уроку намагався використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, різні методи і методичні прийоми, активні форми роботи з учнями. Основним висновком, що можна зробити за результатами конкурсу – це необхідність поглиблення фахової (валеологічної та медико-біологічної) підготовки / підвищення кваліфікації вчителів основ здоров’я. В статье рассмотрено конкурсное испытание «Учебный проект», целью которого было оценить умение конкурсантов проектировать учебно-исследовательскую, поисковую, практическую деятельность учащихся. Конкурсанты могли пользоваться Интернетом и использовать свои предварительные наработки по учебным проектам. Каждый конкурсант скрупулезно продумывал методологический каркас урока, в ходе урока пытался использовать современные информационно-коммуникационные технологии, разные методы и методические приемы, активные формы работы с учащимися. Основным выводом, что можно сделать по результатам конкурса – необходимость углубления профессиональной (валеологической и медико-биологической) подготовки / повышения квалификации учителей основ здоровья. The article deals with the "Learning project" competition, which aimed to assess the competitors' ability to design learning, research and practical activities of the students. The competitors were able to use the Internet and use their preliminary work on the learning projects. Each contestant meticulously thought through the methodological framework of the lesson and tried to use modern information and communication technologies, different methods and methodological techniques, and active forms of work with the students during the lesson. The main conclusion that can be drawn from the results of the competition is the need to deepen professional (valeological and biomedical) training/refresher training for teachers of health basics.
Опис
Ключові слова
науково-аналітичний звіт, учитель року, основи здоров’я, валеологія, научно-аналитический отчет, учитель года, основы здоровья, валеология, scientific and analytical report, teacher of the year, basics of health, valeology
Цитування
Науково-аналітичний звіт за результатами проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2019" у номінації "Основи здоров’я" / С. В. Страшко, М. В. Гриньова, Ю. Д. Бойчук [та ін.] // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXVІІ Каришинські читання) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 28–29 трав. 2020 р. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [за заг. ред. М. В. Гриньової]. – Полтава : Астрая, 2020. – С. 17–24.