Використання цифрового контенту в освітньому процесі ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Уманський державний педагогічний університет ім.Павла Тичини; "Візаві"
Анотація
Цифрове суспільство вносить свої корективи в систему закладів вищої освіти. Основною тенденцією сучасної національної освіти є формування цифрового освітнього середовища. Цифровізація знань призводить до розширення можливостей використанні інтернет-ресурсів для неперервної освіти (самонавчання, підвищення кваліфікації, перепідготовка тощо).Цифровое общество вносит свои коррективы в систему высших учебных заведений. Основной тенденцией современного национального образования является формирование цифровой образовательной среды. Цифровизация знаний приводит к расширению возможностей использования интернет-ресурсов для непрерывного образования (самообучение, повышение квалификации, переподготовка и т. п.).The digital society is making adjustments to the system of higher education institutions. The main trend of modern national education is the formation of a digital educational environment. Digitization of knowledge leads to increased opportunities for the use of Internet resources for continuing education (self-study, training, retraining, etc.).
Опис
Ключові слова
навчання, цифровий контент, викладач, обучение, цифровой контент, преподаватель, teaching, digital content, teacher
Цитування
Доценко С. О. Використання цифрового контенту в освітньому процесі ЗВО / С. О. Доценко, В. В. Лебедєва, Т. М. Собченко // Сучасні інформаційні технології в освіті і науці : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук. Інтернет-конф., Умань, 26-27 берез. 2021 р. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини [та ін.] ;[ редкол.: Медведєва М.О. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Візаві, 2021. – С. 87–90.