СТАН ДОМАШНЬОЇ ОСВІТИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ У XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Анотація
У статті розглядається стан розповсюдження домашньої освіти серед дворянства та інших верств населення ; участь дворянства та представників інших станів у такого виду педагогічній діяльності; відомості про наявність домашньої освіти у окремих осіб, а також про учителів, що надавали освітні послуги. У статті розглядається професійна підготовка домашніх учителів у середніх навчальних закладах (переважно жіночих); освітньо-організаційна діяльність домашніх учителів по створенню початкових навчальних закладів. В статье рассматривается степень распространения домашнего образования среди дворянства и других слоев населения; участие дворянства и представителей других состояний в такой педагогической деятельности; сведения о наличии домашнего образования у отдельных личностей, а также об учителях, которые оказывали образовательные услуги. В статье рассматривается профессиональная подготовка домашних учителей в средних учебных заведениях (преимущественно женских); образовательно-организационная деятельность домашних учителей по созданию начальных учебных заведений. The article covers the establishment and development process of the a degree of distribution of home education among the nobility and other layers of population; a participation of the nobility and representatives of other states in such kind of pedagogical practice. The information about the presence of home education fat home individuals have, and also about teachers that rendered provided educational services. Professional preparation of home teachers is in secondary educational establishments (mainly woman); Educationally-organizational activity of home teachers on creation of primary educational establishments. Home education is an integral part of the educational training of the nobility for admission to educational institutions. Impoverished nobles themselves acted as teachers.
Опис
Ключові слова
домашня освіта, домашні учителі, педагогіка, професія, Чернігівщина, домашнее образование, домашние учителя, педагогика, профессия, Черниговщина, home education, home teachers, pedagogic, profession, Chernihiv region
Цитування
Яковенко Г. Г. Стан домашньої освіти на Чернігівщині у XIX – на початку XX ст. / Г. Г. Яковенко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. пр. Сер. : Актуальні проблеми історії України. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. – №38 (1147). – С. 116–128.