Основи економічної теорії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Основи економічної теорії». Призначені для студентів факультету початкового навчання щодо викладання економіки школярам молодшого шкільного віку. Методические рекомендации разработаны в соответствии с учебной программой дисциплины «Основы экономической теории». Предназначены для студентов факультета начального обучения по преподаванию экономики школьникам младшего школьного возраста. Methodical recommendations are developed in accordance with the curriculum of the discipline "Fundamentals of Economic Theory". Designed for students of the faculty of elementary education in teaching economics to schoolchildren of primary school age.
Опис
Ключові слова
основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, методичні рекомендації, основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, методические рекомендации, basics of economic theory, microeconomics, macroeconomics, guidelines
Цитування
Рядинська І. А. Основи економічної теорії : метод. рек. для студ. ф-ту почат. навч. щодо викл. економіки школярам мол. шк. віку / І. А. Рядинська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 26 с.