Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6328
Назва: ÉNONCÉS SUBORDONNÉS ET MATRICES INFINITIFS SYNONYMIQUES DANS LA PROSE FRANÇAISE DES XX – XXI SIÈCLES
Інші назви: ПІДРЯДНІ ТА МАТРИЧНІ ІНФІНІТИВНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ПРОЗІ ХХ – ХХІ СТ.
ППРИДАТОЧНЫЕ И МАТРИЧНЫЕ ИНФИНИТИВНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЕ ХХ – ХХІ В.
SUBORDINATE AND MATRIX SYNONYMIC INFINITIVE UTTERANCES IN FRENCH FICTION OF THE XX – XXI CENTURIES
Автори: Лепетюха, А. В.
Lepetyukha, A.
Ключові слова: “alternativeˮ linguistic experiment
discourse innovation
inverse reconstruction
preferential option
primary structure
matrix synonymic infinitive utterances
subordinate synonymic infinitive utterances
synonymic transform
альтернативний лінгвістичний експеримент
зворотна реконструкція
мовленєва інновація
первинна структура
підрядні синонімічні інфінітивн висловлення
матричне синонімічні інфінітивні висловлення
преференціальна опція
синонімічний трансформ
альтернативный лингвистический эксперимент
обратная реконструкция
первичная структура
преференциальная опция
придаточные синонимические инфинитивные высказывания
матричные синонимические инфинитивные высказывания
речевая инновация
Дата публікації: 2021
Бібліографічний опис: Lepetyukha A. Enonces subordonnes et matrices infinitifs synonymiques dans la prose Fraancaise des XX – XXI siecles / A. Lepetyukha // Orbislinguarum. – 2021. – Vol. 19, Es. 2. – P. 15–25.
Короткий огляд (реферат): In this article subordinate and matrix infinitive utterances are defined as one-basis (with one transformational terminal chain) and two-basis (with two or more transformational terminal chains) synonymic transforms of the virtual (linguistic) primary propositionnal structure with the concessive, temporal, causal, final, hypothetical semantic meanings. They are actualized in the form of preferential options-compressed, extended or quantitatively equacomponential discourse innovations with the explicit predicate and the implicit actant coreferent or non-coreferent with the actant of the matrix utterance according to the communicative intention or the idiostyle of the author. Different semantic-structural types of subordinate infinitive utterances, the matrix infinitive utterances containing the verb savoir, the specific extended polypredicative constructions (with the extender-demonstrative pronoun) and the quantitatively equacomponential structures with the initial infinitive are distinguished. The inverse reconstruction (discourse → language) of the virtual transformational processes is carried out in order to identify all the members of the virtual synonymic chains. It is proved that the procedure of the inverse reconstruction and the identification of the primary proposition are impossible in case of the insufficience of the expression. The “alternativeˮ linguistic experiment allows for justifying the co(n)textual (linguistic and situational) pertinence of the analyzed synonymic preferential options and determining the author’s idiostylistic peculiarities. У цій статті підрядні та матричні інфінітивні висловлення визначаються як однобазові (з одним трансформаційним термінальним ланцюжком) та двобазові (з двома або більше трансформаційними термінальними ланцюжками) синонімічні трансформи віртуальної (лінгвістичної) первинної пропозиціональної структури з концесивним, темпоральним, причинним, гіпотетичним тощо семантичними значеннями. Вони актуалізуються у вигляді компресованих, розширених або кількісно рівнокомпонентних преференціальних опцій з експліцитним предикатом та імпліцитним актантом, кореферентним або некореферентним актанту матричного висловлення відповідно до комунікативного наміру або ідіостилю автора. Виділяються різні семантико-структурні типи підрядних інфінітивних висловлень, матричні інфінітивні висловлення, що містять дієслово savoir, специфічні розширені поліпредикативні конструкції (з розширювально-вказівним займенником) та кількісно рівнокомпонентні структури з ініціальним інфінітивом. Зворотна реконструкція (дискурс → мова) віртуальних трансформаційних процесів виконується з метою ідентифікувати всі члени віртуальних синонімічних ланцюжків. Доведено, що процедура зворотної реконструкції та ідентифікації первинної пропозиції неможлива у разі недостатності вираження. «Альтернативний» лінгвістичний експеримент дозволяє обґрунтувати ко(н)текстуальну (лінгвістичну та ситуативну) пертинентність аналізованих синонімічних преференційних опцій та визначити ідіостилістичні особливості автора. В этой статье придаточные и матричные инфинитивные высказывания определяются как однобазовые (с одной трансформационной терминальной цепочкой) и двухбазовые (с двумя или более трансформационными терминальными цепочками) синонимические трансформы виртуальной (лингвистической) первичной пропозициональной структуры с уступительным, временным, причинным, гипотетическим и т.д. семантическими значениями. Они актуализируются в виде компрессированных, расширенных или количественно равнокомпонентных преференциальніх опций с эксплицитным предикатом и имплицитным актантом, кореферентным или не-кореферентным актанту матричного высказывания в соответствии с коммуникативным намерением или идиостилем автора. Выделяются различные семантико-структурные типы придаточных инфинитивных высказываний, матричные инфинитивные высказывания, содержащие глагол savoir, специфические расширенные полипредикативные конструкции (с расширительно-указательным местоимением) и количественно равнокомпонентные структуры с начальным инфинитивом. Обратная реконструкция (дискурс → язык) виртуальных трансформационных процессов выполняется с целью идентифицировать все члены виртуальных синонимических цепочек. Доказано, что процедура обратной реконструкции и идентификации первичной пропозиции невозможна в случае недостаточности выражения. «Альтернативный» лингвистический эксперимент позволяет обосновать ко(н)текстуальную (лингвистическую и ситуативную) пертинентность анализируемых синонимических преференциальных опций и определить идиостилистические особенности автора.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6328
Розташовується у зібраннях:Кафедра романської філології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Lepetyukha A. Enonces subordonnes et matrices infinitifs synonymiques dans.pdf781.52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.