ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях викладені поради і вимоги до написання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Вони містять перелік основних вимог до структури, змісту і обсягу курсової роботи, дають рекомендації щодо порядку її виконання, оформлення та захисту. Знайомство з даними рекомендаціями дасть змогу здобувачам не тільки оволодіти технологією наукового дослідження, але і допоможе в подальшій роботі при написання магістерського дослідження. Методичні рекомендації адресовано як здобувачам, так і викладачам історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. В методических рекомендациях изложены советы и требования к написанию курсовой работы для соискателей первого (бакалаврского) уровня высшего образования исторического факультета Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Они содержат перечень основных требований к структуре, содержанию и объему курсовой работы, дают рекомендации о порядке ее выполнения, оформления и защиты. Знакомство с данными рекомендациями позволит соискателям не только овладеть технологией научного исследования, но и поможет в дальнейшей работе при написании магистерского исследования. Методические рекомендации адресованы как соискателям, так и преподавателям исторического факультета Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. The guidelines set out tips and requirements for writing a term paper for applicants of the first (bachelor's) level of higher education of the historical faculty Kharkiv National Pedagogical University named after GS Skovoroda. They contain a list of basic requirements for the structure, content and scope of course work, give recommendations on the procedure for its implementation, design and protection. Familiarity with the data recommendations will allow applicants not only to master the technology of science research, but also help in further work in writing a master's degree research. Methodical recommendations are addressed to both applicants and teachers Faculty of History, Kharkiv National Pedagogical University GS Frying pans.
Опис
Ключові слова
історія, курсові роботи, методичні роботи, история, курсовые работы, методические работы, history, term works, methodical works
Цитування
Мірошніченко С. В. Основні вимоги та методичні поради до написання курсової роботи : метод. рек. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня істор. ф-ту / С. В. Мірошніченко, О. С. Гончарова, О. Л. Рябченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 36 с.