ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕШМЕРГА У КУРДСЬКО-ІРАКСЬКОМУ КОНФЛІКТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Анотація
Проаналізовано історію створення, визначено основні вектори діяльності збройних формувань Пешмерга у курдсько-іракському конфлікті другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Зроблені висновки про те, що становлення Пешмерга проходило у боротьбі Іракського Курдистану за автономію та «з ворогами Курдистану». Незважаючи на ідейно-патріотичну спрямованість, на військово-політичну діяльність Пешмерга впливали партикуляризм, клановість, комерціалізація війн «четвертого покоління», етноконфесійні конфлікти, зовнішній фактор, унеможливлюючи реалізацію основного завдання курдизму – власного державотворення. Проанализирована история создания, определены основные векторы деятельности вооруженных формирований Пешмерга в курдско-иракском конфликте второй половины ХХ – начале ХХI в. Сделаны выводы о том, что становление Пешмерга проходило в борьбе Иракского Курдистана за автономию и «с врагами Курдистана». Несмотря на идейно-патриотическую направленность, на военно-политическую деятельность Пешмерга влияли партикуляризм, клановость, коммерциализация войн «четвертого поколения», этноконфессиональные конфликты, внешний фактор, делая невозможной реализацию основной задачи курдизма – собственного государствообразования. The history of creation of the Peshmerga’s armed formations has been analyzed, the main vectors its activity in the Kurdish-Iraqi conflict in the second half of the XXth – at the beginning of the XXIth century have been determined in this article. The conclusions about the Peshmerga’s formation took place in the struggle of Iraqi Kurdistan for its autonomy and «against the enemies of Kurdistan» have been made. Despite the ideological and patriotic orientation, Peshmerga’s military and political activities were influenced by particularism, clannishness, commercialization of the «fourth generation» wars, ethnic and confessional conflicts and the external factor, which made impossible to implement the main task of Kurdism – its own statehood.
Опис
Ключові слова
Пешмерга, курдсько-іракський конфлікт, Іракський Курдистан, партикуляризм, курдизм, курдско-иракский конфликт, Иракский Курдистан, Peshmerga, Kurdish-Iraqi conflict, Iraqi Kurdistan, particularism, Kurdism
Цитування
Ямпольська Л. М. Військово-політична діяльність Пешмерга у курдсько-іракському конфлікті другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // III–IV Конгрес сходознавців : до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського : зб. матеріалів, Київ, 23–24 груд. 2020 р. : у 2 ч. / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ : Гельветика, 2020. – Ч. 2. – С. 93–97.