Українська мова (за професійним спрямуванням)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Матеріали охоплюють загальні методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», політику навчальної дисципліни, програмні компетентності, сформовані відповідно до освітніх програм, пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни, контроль і оцінку результатів навчання, види контролю, матеріали до практичних занять, що складаються з тем і блоків завдань. Материалы охватывают общие методические рекомендации по учебной дисциплине «Украинский язык (по профессиональному направлению)», политику учебной дисциплины, программные компетентности, сформированные в соответствии с образовательными программами, пререквизиты и постреквизиты учебной дисциплины, контроль и оценку результатов обучения, виды контроля, материалы к практическим занятиям, состоящие из тем и блоков задач. The materials include general guidelines for the discipline "Ukrainian language (for professional direction)", the policy of the discipline, program competencies formed in accordance with educational programs, prerequisites and postrequisites of the discipline, control and evaluation of learning outcomes, types of control, materials for practical classes consisting of themes and task blocks.
Опис
Ключові слова
українська мова, професійне спрямування, методичні рекомендації, практичні заняття, украинский язык, профессиональное направление, методические рекомендации, практические занятия, ukrainian language, professional direction, methodical recommendations, practical classes
Цитування
Купіна І. О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. матеріали для проведення практ. занять / І. О. Купіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 50 с.