Мультимедіа в художній освіті китайських школярів і проблема медіаосвітньої компетентності вчителів (міжнародний досвід)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
Розкрито теоретичні та методичні ідеї і досвід педагогів Китаю з використання мультимедійних ресурсів у художній освіті школярів. Висвітлено досягнення українських педагогів і вчених у підготовці майбутніх і вже працюючих учителів до впровадження медіаосвіти. Акцент зроблений на розробці харківськими вченими суті, і змісту медіаосвітньої компетентності педагога. Раскрыты теоретические и методические идеи и опыт педагогов Китая по использованию мультимедийных ресурсов в художественном образовании школьников. Освещены достижения украинских педагогов и ученых в подготовке будущих и уже работающих учителей к внедрению медиаобразования. Акцент сделан на разработке харьковскими учеными сути и содержания медиаобразовательной компетентности педагога. The theoretical and methodological ideas and experience of Chinese teachers on the use of multimedia resources in the art education of students are disclosed. The achievements of Ukrainian teachers and scientists in preparing future and already working teachers for the introduction of media education are highlighted. The emphasis is on the development by Kharkov scientists of the educator essence and content of the educational competency.
Опис
Ключові слова
мультимедіа, мультимедійний ресурс, мультимедійний продукт, медіаосвітня компетентність, художня освіта, учні, вчитель, аспірантські роботи, мультимедиа, мультимедийный ресурс, мультимедийный продукт, медиаобразовательная компетентность, художественное образование, ученики, учитель, аспирантские работы, multimedia, multimedia resource, multimedia product, media educational competence, art education, students, teacher, postgraduate works
Цитування
Чжао Бейбей. Мультимедіа в художній освіті китайських школярів і проблема медіаосвітньої компетентності вчителів (міжнародний досвід) / Чжао Бейбей, К. А. Юр’єва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 70–73.