Прийоми запобігання помилкам в учнівських творчих роботах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано проблему запобігання помилок у творчих роботах учнів. Аналіз помилок розвиває в учня навички контролю над собою, більш активного і логічного мислення, та сприяє відповідальності за свої похибки. Робота над творчим висловленням сприяє розвитку особистості учня та спектру його емоцій, а також розвитку спостережливості, логічного мислення, формуються навички оцінювати побачене, зіставляти і порівнювати, робити правильні висновки. В статье проанализирована проблема предотвращения ошибок в творческих работах учащихся. Анализ ошибок развивает у ученика навыки контроля над собой, более активного и логического мышления, и способствует ответственности за свои ошибки. Работа над творческим выражением способствует развитию личности ученика и спектра его эмоций, а также развитию наблюдательности, логического мышления, формируются навыки оценивать увиденное, сопоставлять и сравнивать, делать правильные выводы. The article analyses the problem of error prevention in students' creative work. Error analysis develops students' self-control skills, more active and logical thinking, and promotes responsibility for their mistakes. Work on creative expression contributes to the development of the student's personality and the range of emotions, as well as the development of observation, logical thinking, skills to evaluate what they see, to compare and contrast, to draw the right conclusions.
Опис
Ключові слова
помилки, творчі роботи, культура мови, студентські роботи, ошибки, творческие работы, культура речи, студенческие работы, mistakes, creative work, speech culture, student work
Цитування
Мокроносова Є. Прийоми запобігання помилкам в учнівських творчих роботах / Є. Мокроносова// Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 59.