Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5694
Title: Прийоми запобігання помилкам в учнівських творчих роботах
Other Titles: Приемы предотвращения ошибок в ученических творческих работах
Techniques for preventing mistakes in students' creative work
Authors: Мокроносова, Є.
Мокроносова, Е.
Mokronosova, Е.
Keywords: помилки
творчі роботи
культура мови
студентські роботи
ошибки
творческие работы
культура речи
студенческие работы
mistakes
creative work
speech culture
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Мокроносова Є. Прийоми запобігання помилкам в учнівських творчих роботах / Є. Мокроносова// Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 59.
Abstract: В статті проаналізовано проблему запобігання помилок у творчих роботах учнів. Аналіз помилок розвиває в учня навички контролю над собою, більш активного і логічного мислення, та сприяє відповідальності за свої похибки. Робота над творчим висловленням сприяє розвитку особистості учня та спектру його емоцій, а також розвитку спостережливості, логічного мислення, формуються навички оцінювати побачене, зіставляти і порівнювати, робити правильні висновки. В статье проанализирована проблема предотвращения ошибок в творческих работах учащихся. Анализ ошибок развивает у ученика навыки контроля над собой, более активного и логического мышления, и способствует ответственности за свои ошибки. Работа над творческим выражением способствует развитию личности ученика и спектра его эмоций, а также развитию наблюдательности, логического мышления, формируются навыки оценивать увиденное, сопоставлять и сравнивать, делать правильные выводы. The article analyses the problem of error prevention in students' creative work. Error analysis develops students' self-control skills, more active and logical thinking, and promotes responsibility for their mistakes. Work on creative expression contributes to the development of the student's personality and the range of emotions, as well as the development of observation, logical thinking, skills to evaluate what they see, to compare and contrast, to draw the right conclusions.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5694
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мокроносова Є. .pdf347.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.