Потенціал практичної філософії у реалізації завдань модернізації української освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України
Анотація
У статті здійснено аналіз наукових пошуків потенціалу практичної філософії у реалізації завдань модернізації української освіти. Реформування освіти відбувається в складних умовах не лише зовнішніх викликів і загроз, а й внутрішніх дилем, які ставлять молодь у становище складного вибору між практичними, моральними імперативами і власними потребами і бажаннями, тобто проблемами, які носять переважно філософсько-етичний характер. В статье проведен анализ научных изысканий потенциала практической философии в реализации задач модернизации украинского образования. Реформирование образования происходит в сложных условиях не только внешних вызовов и угроз, но и внутренних дилемм, которые ставят молодежь в положение сложного выбора между практическими, нравственными императивами и собственными потребностями и желаниями, то есть проблемами, которые носят преимущественно философско-этический характер.The article analyzes scientific research on the potential of practical philosophy in the implementation of the tasks of modernization of Ukrainian education. Education reform is taking place in a complex environment of not only external challenges and threats, but also internal dilemmas It is not only external challenges and threats, but also internal dilemmas which The reform of education is taking place in a complex context of NOT only external challenges and threats, but also internal dilemmas which place young people in the position of having to make difficult choices between practical moral imperatives and their own needs and desires, i.e. problems that are essentially of a philosophical and ethical nature ethical and philosophical issues.
Опис
Ключові слова
практична філософія, реалізація завдань, модернізація української освіти, сучасна етика, практическая философия, реализация задач, модернизация украинской образования, современная этика, practical philosophy, implementation of tasks, modernization of Ukrainian education, modern ethics
Цитування
Роговський О. М. Потенціал практичної філософії у реалізації завдань модернізації української освіти / О. М. Роговський // Практична філософія і Нова українська школа : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 трав. 2019 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред) та ін.]. – Київ, 2019. – С. 21–23.