Особливості розвитку емоційного інтелекту в учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто емоційний інтелект – це здатність людини розуміти і керувати емоціями, які вона відчуває сама і ті, хто поруч. Розвивати емоційний інтелект в учнів початкової школи можна залучаючи учнів до різноманітних форм роботи. Залучаючи учнів до музичного мистецтва під час уроків українського читання, учитель сприяє не лише кращому запам’ятовуванню навчальної інформації, а й розкриває власний потенціал почуттів та емоцій. В статье рассмотрен эмоциональный интеллект – это способность человека понимать и управлять эмоциями, которые он испытывает сам и те, кто рядом. Развивать эмоциональный интеллект у учащихся начальной школы можно привлекая учащихся к различным формам работы. Привлекая учащихся к музыкальному искусству во время уроков украинского чтения, учитель способствует не только лучшему запоминанию учебной информации, но и раскрывает свой потенциал чувств и эмоций. The article deals with emotional intelligence, which is a person's ability to understand and manage the emotions that he or she and those around him or her experience. Emotional intelligence in primary school students can be developed by engaging students in different forms of work. By engaging students in musical art during Ukrainian reading lessons, the teacher not only promotes better memorization of learning information, but also unlocks their potential for feelings and emotions.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, учні, початкова школа, студентські роботи, эмоциональный интеллект, ученики, начальная школа, студенческие работы, emotional intelligence, students, elementary school, student work
Цитування
Завадська К. Особливості розвитку емоційного інтелекту в учнів початкової школи / К. Завадська // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 16.